^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Здесь нашел интересный обзор

8 жовтня 2021 року на кафедрі педагогіки СумДПУ імені А.С.Макаренка за участю членів докторського дому з освітніх, педагогічних наук відбувся попередній захист дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему «Теоретичні та методичні засади інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США» Куліченко Алли Костянтинівни. Науковий консультант – завідувач кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка доктор педагогічних наук, професор Бойченко М.А. наукова новизна одержаних дисертанткою результатів дослідження, яка полягає в тому, що вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено комплексне дослідження теоретичних та методичних засад інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США, а саме: на основі методологічних орієнтирів українських і зарубіжних компаративістів розроблено й системно застосовано авторську методологічну модель порівняльно-педагогічного дослідження, яка ґрунтується на теоретичних узагальненнях і врахуванні політичних та соціально-економічних умов, на тлі яких розвивається інноваційна діяльність медичних коледжів університетів США. Комплексно розкрито сутнісний зміст поняття «інноваційна діяльність» за допомогою багаторівневого поняттєво-термінологічного інструментарію. Виявлено витоки й обґрунтовано етапи розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. Установлено нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. Схарактеризовано сучасний стан інноваційної освітньої  та наукової діяльності медичних коледжів університетів США. З’ясовано ґенезу інноваційної діяльності в медичній освіті на території сучасної України. Визначено інноваційний потенціал творчого використання в національній педагогічній теорії та практиці прогресивного досвіду США в аспекті досліджуваної проблеми на національному, місцевому та інституційному рівнях.

Дисертацію було рекомендовано до захисту у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Далі представлено фотогалерею наукового заходу.