^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

15.01.2020 р. проф Семеног О.М. рамках проєкту «Європеєзація докторських програм»  узяла участь у  вебінарі  «Розвиток систем внутрішнього забезпечення якості в українських закладах вищої освіти». На порядку денному:  результати аналітичного дослідження систем внутрішнього забезпечення якості освіти в українських університетах.

 

Детальніше...

4 січня 2021 року відбувся захист дисертації учасниці проєкту, аспірантки освітньо-наукової програми 011 Освітні, педагогічні науки Пархоменко Ірини Володимирівни на тему «Розвиток історико-краєзнавчої роботи в закладах позашкільної освіти Північно-Східної України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки. Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Бугрій Володимир Станіславович.

Найсуттєвіші результати дослідження, полягають у тому, що автором цілісно з’ясовано теоретичні, організаційні та змістові засади розвитку історико-краєзнавчої роботи в закладах позашкільної освіти Північно-Східної України другої полови ХХ – початку ХХІ ст.; визначено поняттєвий апарат через окреслення ключового поняття «історико-краєзнавча робота в закладах позашкільної освіти Північно-Східної України» та етапи розвитку досліджуваного феномену; окреслено нормативно-правове та програмно-методичне забезпечення історико-краєзнавчої роботи з дітьми та учнівською молоддю в закладах позашкільної освіти Північно-Східної України, зокрема проаналізовано нормативно-правові акти загальнодержавного та регіонального рівня, регіональні особливості програмно-методичного забезпечення закладів позашкільної освіти Сумської, Харківської та Чернігівської областей; з’ясовано організаційні засади історико-краєзнавчої роботи з дітьми та учнівською молоддю в закладах позашкільної освіти Північно-Східної України досліджуваного періоду; узагальнено результати історико-краєзнавчої роботи в закладах позашкільної освіти визначеного регіону та зпроєктовано перспективи використання вказаного досвіду роботи в сучасних закладах позашкільної освіти на державному, регіональному та інституційному рівнях.

Фотозвіт захисту дисертації подано далі. З матеріалами дисертації можна ознайомитися на сайті спеціалізованої вченої ради ДФ 55.053.012 СумДПУ імені А.С.Макаренка.

 

28-29 грудня 2020 року у науковому житті університетської громади відбулася низка знаменних подій, що  мають значення не тільки для  нашого вишу, але й для подальшого розвитку національної та європейської теорії освіти.

28 грудня відбулися захисти двох дисертаційних робіт:

1. дисертаційної роботи професора кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Кузнецової Ольги Алексіївни на тему «Теорія та практика методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчанняНауковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Козир Алла Володимирівна, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

2. дисертаційної роботи викладача кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Сидоренко Олени Леонідівни на тему «Розвиток недержавної вищої школи України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогікиНауковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Корж-Усенко Лариса Вікторівна, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка.

 29 грудня  відбувся захист дисертаційної роботи кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Козлова Дмитра Олександровича на тему "Теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки",  представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.  Науковий консультант– доктор педагогічних наук,професор Сбруєва Аліна Анатоліївна, завідувачка кафедри педагогіки  Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка.

Захисти усіх названих дисертаційних робіт відбулися успішно. Спеціалізована вчена рада та опоненти дисертацій відзначили високу якість виконання робіт та рівень наукової компетентності здобувачів наукових ступенів.

Фото захистів дисертацій представлено у поданій далі галереї. З текстом дисертацій, авторефератом, відгуками опонентів можна ознайомитися на сайті спеціалізованої вченої ради Д 55 053.01 СумДПУ імені А.С. Макаренка

 

23 грудня 2020 р. на базі кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка у співробітництві з відділом  зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна відбувся ІV Всеукраїнський науково-практичний  семінар на тему

«Компаративістика в педагогічній освіті і освіті дорослих»,

Головні напрями роботи семінару:

Розвиток освіти дорослих: глобальний і національний виміри.

Європеїзація докторських програм у галузі теорії освіти. Досвід реалізації Проекту за програмою  Еразмус + Жан Моне Модуль в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

Професійна підготовка вчителя у вітчизняному й міжнародному освітньому просторі.

Освітні реформи та інновації у глобалізованому світі.

У засіданні науково-практичного семінару з педагогічної компаративістики взяли участь викладачі та аспіранти кафедри педагогіки. Захід відбувся в он-лайн форматі на платформі ZOOM.

Презентація

У Докторському домі з Освітніх, педагогічних наук визначна подія - захист дисертації аспірантки  Бянь Лулу на тему: «Формування культури мовлення студентів з КНР у процесі професійної підготовки», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка за спеціальністю  011 – Освітні, педагогічні науки.

Головувала на засіданні Спеціалізованої вченої ради  Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

Члени ради:

Семеніхіна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри інформатики, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Юник Дмитро Григорович,  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії музичного виконавства, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського (м. Київ);

Олійник Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Міністерства науки і освіти  України (м. Умань).

Найсуттєвішими результатами дослідження, особисто отриманими дисертанткою є такі: розроблено компонентну структуру культури мовлення студентів з КНР у єдності нормативного, комунікативного, етичного компонентів; обґрунтовано модель і методику формування культури мовлення студентів з КНР у процесі професійної підготовки у складі принципів, педагогічних умов (розвиток у студентів стійкої мотивації до вивчення російської мови на основі впровадження спецкурсу «Основи формування культури мовлення студентів-іноземців»; використання інфокомунікаційних технологій формування культури мовлення студентів з КНР у процесі професійної підготовки; організація позааудиторної роботи студентів-іноземців з формування культури мовлення у процесі професійної підготовки); етапів та відповідних форм, методів і засобів підготовки студентів з КНР; удосконалено методи формування культури мовлення студентів з КНР у процесі професійної підготовки шляхом створення сприятливих умов задля засвоєння ціннісного сенсу лінгвістичних, психологічних, педагогічних і методичних основ у полікультурному мовному та освітньому середовищі.

З текстом дисертаційної роботи та відгуками на неї можна ознайомитися на сайті спеціалізованих вчених рад університету.