^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Интернет-магазин nachodki.ru

6 червня 2019 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся захист мікропроекту учасниці проекту Жана Моне Олени Семеног  «Створення ресурсного центру професійного розвитку учителя української мови і літератури». Виконано в рамках проекту

Іnnowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza IV: strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła /Інноваційний університет та лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії і відносини : університет школа . Проект підтримується Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща, Міністерством освіти і науки України, Факультетом вільних мистецтв і наук «ArtesLiberales» Варшавського університету, фондом “Інститут «ArtesLiberales»” (Варшава, Польща), ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України», Фундацією польських ректорів – Інституту суспільства знань Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики».

 

Мета проекту: з урахуванням кращих практик національного та польського досвіду («Artes Liberales», Варшавський ун-т; Ягеллонський ун-т)

розробити комплекс нормативного, інформаційно-дидактичного забезпечення розвитку ключових  компетентностей учителя-словесника

в умовах міждисциплінарного освітнього середовища на рівнях: бакалаврат – магістратура закладів вищої педагогічної освіти

––  освіта упродовж життя на засадах цінностей педагогіки партнерства і наставництва

Мета реалізується у 5 завданнях, які розв'язуємо упродовж 5 етапів. Проект розрахований на 3 роки.

Головними напрямами роботи центру є фахово-методичний, дослідницький та культурно-освітній. Напрями роботи Центру визначені відповідно до Законів України   «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про професійний розвиток працівників» (2012), пріоритетних напрямів розвитку науки і освіти, затверджених МОН України, Концепції «Нова українська школа» (2016), Концепції розвитку педагогічної освіти (2018); Концепції мовної освіти (2011), Концепції профільного навчання у старшій школі (2013), Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України» (2018), нормативних документів Департаменту освіти і науки м. Суми щодо якісної підготовки суб'єктів дослідницького навчання, здатних до неперервного професійного та особистісного розвитку.

На веб-сайті ресурсного центру (http://rctpd.sspu.edu.ua/) користувачі працюють із корисними ресурсами (навчальні програми, посібники, монографії), знайомляться з новинами центру, проводять вебінари (упродовж лютого 2019 р. проведено  вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» спільно з кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН, м.Київ).

Реалізація фахово-методичного напряму передбачає проведення інтерактивних лекцій, міждисциплінарних тренінгів, майстер-класів з актуальних освітніх технологій у навчанні української мови і літератури спільно з кафедрами або лабораторіями СумДПУ, зокрема, майстер-класів з розвитку критичного мислення (лабораторія медіа культури – кер. Ячменик М.М.); актуальних проблем використання цифрових  технологій (кафедра інформатики), інклюзивної освіти (лабораторія інклюзивної освіти), підприємливості (кафедра бізнес-технологій), технологій «Здоров’я і безпека» (кафедра медико-біологічних основ фізичної культури), а також майстер-класів, програма яких охоплює питання реалізації наскрізних змістових ліній «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Підприємливість і фінансова грамотність», визначених Концепцією «Нова українська школа».

У межах дослідно-експериментальної роботи щодо професійного розвитку вчителя української мови і літератури виконуємо спільні проекти з кафедрою стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Тема: «Українська мова у старшій школі»), з  кафедрою сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Теми: «Комунікативна прагматика»; «Лінгвокогнітологія»), кафедрою історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з культури української мови (Тема «Лінгвоекологія»), кафедрою української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тема «ІКТ у викладанні української мови»), кафедрою української літератури та народознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Тема «Етнокультурна компетентність учителя»),  відділом теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Тема «Теоретичні та методичні засади професійного та особистісного розвитку майбутнього вчителя в контексті Нової української школи»), КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» та Харківським гуманітарним університетом «Народна українська академія» (Тема «Організація курсів підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних та науково-педагогічних працівників»). 

Дослідницький  напрям центру спрямовуємо на дослідження актуальних питань мовно-літературної освіти, освітніх технологій особистісно-професійного розвитку вчителя-словесника, педагогіки партнерства і комунікативної взаємодії: університет – школа; актуальних питань медіакультури вчителя, проблем реалізації компетентнісного підходу, реалізацію низки проектів щодо формування основ академічної/наукової мовної культури для вчителів, які здійснюють керівництво роботами слухачів МАН.

 На виконання завдань у межах центру працюють дві лабораторії. Науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» спільно із Загальноукраїнським центром словникарства Українського мовно-інформаційного фонду НАН України виконує проект «Словникова культура дослідника», а спільно із Сумським територіальним відділенням Малої академії наук України - проект «Основи академічної/наукової мовної культури» для вчителів, керівників робіт слухачів МАН». Наразі апробовуємо навчально-методичні комплекси, мультимедійні освітні ресурси з лінгвоперсонології, електронної лінгводидактики, цифрової наративістики. В основу занять покладено положення текстово-жанрового, когнітивно-візуального підходів, а також  наративно-цифрового підходу, що дозволяє застосувати метод нетнографії для виявлення й опису наявності Інтернет-сервісів і ресурсів, які пропонують цифрові наративи та програмне забезпечення щодо їх створення.

Культурно-освітній напрям діяльності центру спрямований на організацію і проведення фахових конкурсів, фестивалів творчих уроків, виставок учительської творчості, круглих столів, проведення інформаційно-просвітницької роботи, шкільних і студентських олімпіад, конкурсів, свят з української мови і літератури, пізнавальних мовних віртуальних екскурсій для вдосконалення компетентності у володінні  державною мовою, сприяння розвитку обдарованої молоді.

Зокрема, спільно з кафедрою соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (кер. Жук М.В.) реалізується пілотний телекомунікаційний проект для учнів 1 класів «Дорожні карти Нової української школи (від теорії до практичних проектів)», мета якого: формування українськомовної компетенції школярів різних регіонів України. Ініціатори: Шосткинська спеціалізована школи І ступеня № 13 Сумської області (В.Балицька) та НВК «Гуцульщина» Рожнівський Ліцей Івано-Франківської області (О.Радиш).

Діяльність ресурсного центру професійного розвитку вчителя української  мови і літератури, що функціонує у СумДПУ імені А.С.Макаренка в рамках українсько-польського проекту Іnnowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza IV: strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła за напрямами фахово-методичним, дослідницьким та культурно-освітнім, сприяє освітній, освітньо-консультативній, інформаційно-дидактичній, дослідницькій підтримці вдосконалення ключових компетентностей учителя-словесника в умовах міждисциплінарного освітнього середовища на освітніх рівнях: бакалаврат – магістратура  (аспірантура) закладів вищої педагогічної освіти -  освіта упродовж життя на засадах цінностей педагогіки партнерства і наставництва.