^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Интернет-магазин nachodki.ru

16–17 квітня 2019 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка в рамках реалізації проекту Еразмус+ Жана Монне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» проведено V Міжнародноу науково-практичну конференцію «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін».

Організаторами конференції є кафедри педагогіки й менеджменту освіти та педагогіки вищої школи ННІ педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Співорганізаторами конференції традиційно є наукові партнери названих кафедр, а саме Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Українська асоціація дослідників освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Бердянський державний педагогічний університет та Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Конференція відбулася.

Конференція об’єднала понад 300 учасників з майже 40 українських і закордонних академічних інституцій, представники яких взяли участь в обговоренні різних аспектів інноваційного розвитку вищої освіти, що відбуваються на  національному, європейському та глобальному рівнях.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись: ректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Юрій Олегович Лянной, який наголосив на важливості подібних академічних ініціатив для практичної реалізації конституційних положень щодо стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в ЄС; директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Миколаївна Кондратюк акцентувала увагу на досягненнях Університету у сфері європейських студій та його внеску у співпрацю нашої держави з Європейським Союзом; проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор біологічних наук, професор Віталій Ілліч Шейко наголосив на важливості конференції для детального вивчення різних аспектів зближення України з Європейським Союзом.

На засіданні секції конференції «Інновації у докторській підготовці з освітніх/педагогічних наук: український, європейський та світовий досвід» доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка закликала науковців, які спеціалізується на Європейських студіях, до подальшої активної співпраці. Вона наголосила: «Участь у грантових програмах є невід’ємною складовою професійної діяльності викладача сучасного університету, що надає можливість стажуватися в кращих університетах Європи та світу, брати участь у представницьких міжнародних наукових заходах, розвивати співробітництво з вітчизняними та зарубіжними колегами у реалізації інноваційних програм, інтегруватись у європейську академічну спільноту, створювати мережі однодумців у спільній справі реформування системи освіти тощо. Прекрасні можливості для професійного розвитку викладачів українських університетів надають численні грантові програми ЄС, об’єднані в рамках напряму Еразмус+ та, зокрема,  його складової Жан Моне».

Надалі в рамках секційного засідання наукові доповіді представили доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка С. С. Вітвицька («Інноваційність у підготовці докторів філософії»); доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України М. П. Вовк («Докторська підготовка з освітніх наук в Україні: виклики і перспективи»); кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка Н. М. Мирончук («Компетентнісні основи підготовки викладачів вищої школи на другому та третьому рівнях вищої освіти»); доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка О. М. Семеног («Академічна культура дослідника в освітньому просторі університету: лінгвоаксіологічний аспект»); доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка Н. Г. Сидорчук («До питання підготовки докторів філософії на засадах компетентнісного підходу»); кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України С. О. Соломаха («Навчально-методичний комплекс для майбутніх докторів філософії «Сутність та специфіка сучасних педагогічних технологій»); кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Ж.Ю. Чернякова («The course «Academic writing» for doctoral students: lingua cultural aspects»).

У рамках конференції також відбулася відкрита дискусія учасників проекту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» напряму ім. Жана Монне програми ЄС Еразмус+. Усі учасники акцентували на тому, що упродовж останнього десятиліття проекти в рамках напряму Жана Монне відіграють все помітнішу роль у зростанні якості підготовки докторів філософії в Україні. Також зазначалось, що українська академічна спільнота вже акумулювала значний досвід в імплементації цих проектів, адже вже було реалізовано чи реалізується понад 70 проектів, а її учасники успішно інтегрувались у глобальну мережу проектів напряму Жана Монне, що у 2019 р. відзначає вже 30-ту річницю свого існування. Водночас окремо наголошувалося на викликах, ключовими з яких є продовження діяльності у відповідному напрямі після завершення фінансування проектів з бюджету ЄС, доволі квола взаємодія між самими проектами в Україні та недостатнє донесення їхніх результатів до громадськості.

Актуальними напрями обговорення на конференції стали такі аспекти інноваційного розвитку, як організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвиткувищої педагогічної освіти в Україні, ЄС та у світі; стратегії та інноваційні технології підготовки викладачів вищої школи;  професійна підготовка менеджерів інноваційного розвитку вищої освіти в Україні, ЄС та у світі;  психологічні основи інноваційного розвитку вищої освіти;  оптимізація інноваційної освіти і процесів самореалізації творчого потенціалу особистості;  інновації у підготовці фахівців з дошкільної та початкової освіти у контексті реалізації концепції «Нова українська школа»;  інновації у виховній діяльності закладів освіти у контексті реалізації концепції «Нова українська школа»;  інноваційні технології професійної підготовки соціальних працівників у сучасному суспільстві;  інновації у професійній підготовці фахівців корекційної та інклюзивної освіти.

Тези доповідей та повідомлень опубліковано у двотомному збірнику матеріалів конференції, електронна версія якого розміщена на сайтах http://pedscience.sspu.sumy.ua та http://jmm.sspu.edu.ua/index.php/en/naukovi-zakhodi/konferentsiji/materialy