^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

ДОКТОРСЬКИЙ СЕМІНАР: МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Структура та зміст  навчального курсу:

Тема 1. Методологія порівняльно-педагогічного дослідження: порівняльний аналіз європейських та національних практик (2 год.).

 1. Методологічні підходи до порівняльно-педагогічного дослідження.
 2. Міждисциплінарність як методологія порівняльно-педагогічного дослідження.
 3. Методи порівняльно-педагогічного дослідження.
 4. Виміри та критерії порівнянь у порівняльно-педагогічному дослідженні.

 

Тема 2. Джерельна база порівняльно-педагогічних досліджень: релевантність, міждисциплінарність, актуальність, цілісність (2 год.).

 1. Історіографічний аналіз джерельної бази дослідження.
 2. Критерії забезпечення релевантності та цілісності джерельної бази дослідження.
 3. Критерії забезпечення актуальності джерельної бази дослідження.

 

Тема 3. Новизна порівняльно-педагогічного дослідження у національному, європейському та глобальному контекстах (2 год.).

 1. Виміри новизни порівняльно-педагогічного дослідження
 2. Критерії новизни порівняльно-педагогічного дослідження.
 3. Логіка взаємозв᾿язків мети, завдань, новизни та висновків порівняльно-педагогічного дослідження.

Тема 4. Особливості застосування методу наукової екстраполяції у порівняльно-педагогічних дослідженнях: врахування культурно-історичного, соціально-політичного, соціально-економічного та освітнього контекстів (2 год.).

 1. Методологія освітніх запозичень.
 2. Методологія інтеграції у європейський та світовий освітній простір.

Тема 5. Апробація результатів порівняльно-педагогічного дослідження у національному та європейському наукових просторах (2 год.).

 1. Характеристика наукових заходів, на яких здійснювалась апробація результатів дисертаційної роботи (відповідність проблематики конференцій та дисертаційної роботи).
 2. Характеристика повноти відображення результатів дисертаційної роботи у матеріалах конференцій/семінарів/круглих столів, на яких здійснювалася апробація.
 3. Характеристика компетентностей, здобутого аспірантом у контексті участі у наукових заходах, на яких здійснювалася апробація результатів наукових досліджень.

 

 1. Методи навчання. Модуль передбачає використання таких методів освітньої  діяльності:
  • Інтерактивні лекції
  • Сесії на основі завдань
  • дискусії
  • Самостійна робота
  • воркшопи
  • Портфоліо дослідника

 

 1. Результати навчання. В результаті вивчення модуля аспіранти повинні продемонструвати:
 • система знань щодо освітньої політики ЄС, теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти у європейських країнах та в Україні, освітніх програм міжнародних організацій (ЄС, ОЕСР, ЮНЕСКО); з академічної етики, культури академічного письма, академічного спілкування в контексті цифрового творчого середовища;
 • здатність застосовувати сучасну методологію міждисциплінарних досліджень, здійснення порівняльне дослідження у галузі освіти у європейських країнах;
  • професійно орієнтовані комунікативні мовні компетентності (лінгвістичні, соціолінгвістичні та прагматичні) для забезпечення ефективного спілкування в навчальному середовищі.

 

 1. Форма підсумкового контролю: кредит.

 

 1. Засоби діагностики: тести, усні відповіді на семінарських заняттях, презентації проектів та мікродосліджень.