^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны Joomla 3 тут

14-15 травня 2021 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулась ІV Міжнародна науково-практична конференція «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД».

Конференцію організовано в рамках виконання проєкту Жан Моне Модуль в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (Сайт проєкту https://jmm.sspu.edu.ua/index.php).

Мета конференції: обмін актуальними ідеями та позитивним педагогічним досвідом щодо формування академічної культури дослідника в освітньому просторі.

На конференції обговорювали такі питання:

Секція1. Академічна культура і етика у вищій освіті: європейський, національний виміри.

Секція 2. Текст у дослідницьких парадигмах.

Секція 3. Академічна комунікація: комунікативні стратегії і тактики.

Секція 4. Формування основ академічної доброчесності у здобувачів освіти.

Секція 5. Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства,  професійної освіти і освіти дорослих

До оргкомітету конференції надійшло 234 заявки, зареєстровано 183 учасників, з них: 36 докторів наук, 73 кандидатів наук, молодих учених – 75 осіб. На конференції зареєструвалися представники України, Польщі, Китаю, Казахстану, Туркменістану, Туреччини, Білорусі, Естонії, Узбекистану, Чехії, Словаччини, Ізраїлю.

Географія учасників конференції із України: Суми, Сумська область, Київ, Одеса, Миколаїв, Луцьк, Вінниця, Прилуки, Тернопіль, Мукачеве, Запоріжжя, Мелітополь, Харків, Слов'янськ, Горлівка Донецької області,  Умань, Рівне, Глухів.

У конференції були представлені такі заклади вищої освіти: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Волинський національний університет імені Лесі Українки; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Сумський державний університет; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Донбаський державний педагогічний університет;  КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Херсонський державний університет, Донецький національний університет імені Василя Стуса Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»; Таврійський агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;   Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ; Національний авіаційний університет; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Національний центр «Мала академія наук України»; КЗВО  "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради; КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради; "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" IREX; Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області; Машинобудівний коледж Сумського державного університету та ін.

 

 У числі іноземних учасників конференції – учасники таких закладів вищої освіти, як Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина); Ланчжоуський університет (Китай); Школа освіти Тель-Авівського університету; Інноваційний університет Колегіум Мазовія (Польща); Інститут славістики Польської академії наук (Instytut Slawistyki PAN) та ін.

Привітали учасників: Любов Пшенична, перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор; Ольга Кудріна, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; доктор економічних наук, професор; Олеся Ващук, голова Ради молодих учених при МОН України, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»; Аліна Сбруєва, керівник проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Програми Еразмус+ Жан Моне, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С.Макаренка; Петро Крайнік, менеджер Національного офісу Еразмус+ в Україні за напрямом Жан Моне; Алла Рябуха, начальник Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області.

Тематика доповідей учасників пленарного засідання конференції:

(https://www.youtube.com/watch?v=j3A8oygz8Do)

Академічна чесність: пріоритети поширення серед студентства

Любов Пшенична, перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор.

Наукові дослідження та їх соціально-економічний вплив: критерії якості

Артем Артюхов, кандидат технічних наук, доцент, старший дослідник, доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Суперечливі позиції сучасних понять «академічна доброчесність»/»академічна недоброчесність» у контексті наукової діяльності

Інна Осадченко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Модель доброчесного академічного середовища закладу вищої освіти: 7 кроків від мети до результату

Сергій Омельчук, перший проректор, доктор педагогічних наук, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора О. Мішукова Херсонського державного університету.

Культура академічної доброчесности в сучасному університеті

Анатолій Загнітко, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, член-кореспондент НАН України.

Культура наукового мислення: «Еврика»

Віктор Мозговий, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».

Українська абетка: історична пам'ять і сучасні реалії

Лариса Кравець, доктор філологічних наук, професор кафедри філології  Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Академічна культура й етика у вищій освіті

Валентина Статівка, доктор педагогічних наук, професор факультету російської мови і літератури Ланчжоуського університету (Китай).

Римські рекомендації щодо удосконалення викладання та навчання у Європейському просторі вищої освіти

Аліна Сбруєва, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, керівник проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  Еразмус+ Жан Моне Модуль.

Інтернаціоналізація простору вищої освіти: актуальні тенденції епохи пандемії Covid-19

Чу Їн, аспірантка кафедри  педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Из опыта подготовки научных кадров в Узбекистане

Темиров Набижон Солиевич, доктор педагогических наук, действительный член МПА РФ, Ферганский филиал центра формирования гражданского общества, Узбекистан.

Якість педагогічної освіти ‒ пріоритет узаємодії педагогічного університету і наукової установи

Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».

Результати анкетування здобувачів освіти з академічної доброчесності під час проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти

Алла Рябуха, начальник Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області.

Методика інтеграції інфомедійної грамотності у підготовці майбутніх педагогів: з досвіду проєкту IREX

Олена Тараненко, кандидат філологічних наук, доцент, менеджерка з розбудови потенціалу проєкту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" IREX.

Трансдисциплінарні виклики в освіті

Олександр Стрижак, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи Національний центр «Мала академія наук України», лауреат Державної премії України в галузі освіти.

Проєктна культура в академічному вимірі

Віталій Омельяненко, кандидат економічних наук, докторант, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування СумДПУ імені А. С. Макаренка, лауреат премії Академії наук вищої освіти України, докторант, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Ольга Прокопенко, доктор економічних наук, професор Інноваційного університету - Колегіум Мазовія (Польща).

Стратегія і тактика підготовки фахівців з медіакомунікацій на філологічному факультеті Донбаського державного педагогічного університету

Ольга Біличенко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри української мови і літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Ефективна академічна комунікація: провідні стратегії й тактики викладання української мови в словацькому університеті

Олена Кумеда, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури, член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Сумського державного педагогічного університету  імені А.С.Макаренка,  викладач україністики  Університету імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина) у 2017-2020 рр.

Вектори співпраці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: історії успіху та програмні продукти

Маргарита Надутенко, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства.

Maksym Nadutenko, Candidate of Technical Sciences,Head of the Information Department,Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Застосування проєктних організаційних структур у закладах загальної середньої освіти

Олена Колган, помічник ректора, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури, ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет.

Тетяна Колган, декан факультету підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.   

Академічна культура учня-члена МАН в умовах цифрового освітнього простору

Оксана Приходько, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного університету.

Цифровізація та комунікація: масові відкриті онлайн-курси українських платформ

Тетяна Шарова, доктор філологічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Використання прецедентних текстів у процесі формування національно-мовної особистості

Ірина Кучеренко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університеті імені Павла Тичини.

Наукова стаття як складник пошуково-дослідницької діяльності студентів

Грона Наталія, доктор педагогічних наук, доцент, КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради

Академічна чесність: природа явища та пріоритети поширення серед студентства закладів фахової передвищої освіти

Наталія Пономаренко, доктор філософії, викладач спеціальності 061 Журналістика ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету».

Популяризація цінностей академічної доброчесності та етики серед студентської молоді СумДПУ    імені  А. С. Макаренка

Ганна Довгополова, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Integration into the Scholarly Community and PhD Imposter Syndrome: Doctoral Education Quality Assurance Aspects

Ольга Фаст, кандидат педагогічних наук, доцент, проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Комунального закладу вищої освіти "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради.

Культура наставництва в українському та європейському університеті

Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, співвиконавець проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  Еразмус+ Жан Моне Модуль.

Професія вчителя у вимірі  Європейського простору вищої освіти, 4.0: сучасні освітні тренди

Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Академічна доброчесність як показник якісної шкільної освіти

Наталія Громова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури, член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Сумського державного педагогічного університету  імені А.С.Макаренка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Академічна доброчесність: погляд крізь призму сьогодення

Антон Вертель, кандидат філософських наук, доцент кафедри практичної філософії, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Ефективна технологія діджиталізації друкованих праць з високим рівнем структурної організації текстів на прикладі "Лексикона польської та української активної фразеології"

Роман Тимошук, доктор наук, науковий співробітник Інституту славістики Польської академії наук (Instytut Slawistyki PAN).

Микита Яблочков, молодший науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.

Розвиток культури академічної доброчесності у ЗВО: проєкт «Агенти якості» у СумДПУ імені А.С.Макаренка

Марина Ячменик, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури, керівник центру забезпечення якості вищої освіти СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Ірина Горбатенко, фахівець центру забезпечення якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Під час конференції було презентовано перебіг виконання проєкту модуля «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Програми Еразмус+ Жан Моне;  пілотних проєктів ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури, науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Модераторами заходу були Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету                                  імені А. С. Макаренка, і Марина Ячменик, керівник Центру якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету                                      імені А. С.  Макаренка, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури.

Усі доповідачі та учасники конференції наголосили на необхідності виховання академічної культури науковців, студентів, викладачів і учнів. Ураховуючи ідеї та пропозиції, висловлені у доповідях, виступах та загальній дискусії, учасниками конференції сформульовано