^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Бесплатные шаблоны Joomla

5 листопада 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки   Лі Цин на тему «Формування готовності до професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва». У процедурі захисту дисертації взяли участь члени Докторського дому з освітніх, педагогічних  наук Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, професори О.І. Огієнко та А.А. Сбруєва.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вперше в українській педагогічній науці здійснено цілісне дослідження формування готовності до професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва, а саме: розроблено компонентну структуру професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва у єдності мотиваційно-орієнтувального, когнітивно-діяльнісного та суб’єктного компонентів; обґрунтовано модель і методику формування готовності до професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва; визначено критерії, показники та рівні  сформованості досліджуваного феномену.

Захист дисертації відбувся у змішаному форматі. Анотацію та текст дисертації, відгуки опонентів та рецензентів, відеозапис дисертації  поміщено на сторінці разових спеціалізованих вчених рад   сайту СумДПУ імені А.С.Макаренка. Далі подано фотогалерею захисту.

8 жовтня 2021 року на кафедрі педагогіки СумДПУ імені А.С.Макаренка за участю членів докторського дому з освітніх, педагогічних наук відбувся попередній захист дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему «Теоретичні та методичні засади інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США» Куліченко Алли Костянтинівни. Науковий консультант – завідувач кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка доктор педагогічних наук, професор Бойченко М.А. наукова новизна одержаних дисертанткою результатів дослідження, яка полягає в тому, що вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено комплексне дослідження теоретичних та методичних засад інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США, а саме: на основі методологічних орієнтирів українських і зарубіжних компаративістів розроблено й системно застосовано авторську методологічну модель порівняльно-педагогічного дослідження, яка ґрунтується на теоретичних узагальненнях і врахуванні політичних та соціально-економічних умов, на тлі яких розвивається інноваційна діяльність медичних коледжів університетів США. Комплексно розкрито сутнісний зміст поняття «інноваційна діяльність» за допомогою багаторівневого поняттєво-термінологічного інструментарію. Виявлено витоки й обґрунтовано етапи розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. Установлено нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. Схарактеризовано сучасний стан інноваційної освітньої  та наукової діяльності медичних коледжів університетів США. З’ясовано ґенезу інноваційної діяльності в медичній освіті на території сучасної України. Визначено інноваційний потенціал творчого використання в національній педагогічній теорії та практиці прогресивного досвіду США в аспекті досліджуваної проблеми на національному, місцевому та інституційному рівнях.

Дисертацію було рекомендовано до захисту у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Далі представлено фотогалерею наукового заходу.

 

8 жовтня 2021 року члени Доктоського дому з освітніх, педагогічних наук, доктори педагогічних наук, професори Огієнко О.І. та Сбруєва А.А. взяли участь у  захисті дисертації на здобуття ступеня доктора філософії учасника проєкту Ян Біня. Тема дисертації «Формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки».  Наукова новизна дисертації полягає в тому, що  у роботі вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісне дослідження формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки, а саме: виявлено стан розробленості досліджуваної проблеми; розроблено структурні компоненти художньо-творчої активності студентів у єдності мотиваційного, змістовного та діяльнісного компонентів; обґрунтовано модель та методику формування досліджуваного цілісного утворення у складі принципів, педагогічних умов, форм, засобів і методів. Експериментально перевірено ефективність методики формування означеного процесу.

Далі подано фотогалерею наукового заходу. Дисертація та відгуки на неї представлено на сайті університету.

23 вересня 2021 року на засіданні кафедри педагогіки відбулась презентація навчальних посібників та монографій, які були опубліковані  до завершення  проєкту. Таким чином було успішно завершено виконання планових завдань щодо методичного забезпечення навчальних курсів, які викладалися в межах проєкту.  Виданнями, що побачили світ стали такі:
Бойченко В. В., Бойченко М. А., Сбруєва А. А.

1. Сбруєва,  А. А.  (2021) Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти: навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка.

2. Семеног,  О.М. (2021) Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти: навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка.

3. Чернякова, Ж. Ю.  (2021) Academic Writing For Postgraduate Students: навчальний посібник. Для здобувачів наукового ступеня доктор філософії за напрямом 01 - Освіта. Суми: Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка.

4. Бойченко В.В., Бойченко М.А., Сбруєва А.А. (2021)  STEM-освіта в Україні та США: актуальні тенденції: [монографія]. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021.

5. Тарабан Ю.В., Сбруєва А.А. (2021) Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти: досвід університетів Німеччини та України: [монографія] / за заг. ред. М. А. Бойченко. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка.

 

Всі видання, опубліковані у рамках проєкту,  подані на сайті  у відповідних розділах. Навчальні посібники з порівняльної педагогіки та академічного письма представлені також в електронному форматі.

Далі подано фотозвіт заходу щодо презентації нових видань

Інтервью координатора проєкта доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки навчально-наукового інституту педагогіки та психології СумДПУ, заслуженого працівника освіти України Аліни Сбруєвої про підсумки трирічної роботи з реалізації проекту «Жан Моне Модуль» Європейського Союзу за програмою «Еразмус плюс»