^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Здесь нашел интересный обзор

16 ЛЮТОГО 2020 РОКУ відбулась лекція з курсу «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід» ТЕМА «Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри».

Питання, розглянуті на лекції:

  • Проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі: світовий, європейський та національний досвід.
  • Морально-етичні цінності дослідника: професійний обов’язок, соціальна відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини.
  • Етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі.
  • Академічні кодекси цінностей.

Мета лекції: окреслити проблеми наукової доброчесності, морально-етичні цінності дослідника у здійсненні академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі.

Презентація лекції подана в розкладі курсу. Фотогалерея представлена далі у щоденнику.

16 лютого 2021 року відбулось практичне заняття на тему «Сутність і структура академічної культури» для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка.

На занятті було схарактеризовано сутність академічної культури, аксіологічний, мотиваційно-етичний, наративно-цифровий, праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти академічної культури, окреслено лінгвокультурологічний, когнітивний, креативно-технологічний аспекти академічної культури.  Проведений аналіз наукових джерел засвідчив, що концепт академічна культура вбирає різні характеристики лексеми академічний (навчальний, теоретичний, взірцевий, почесний, етичний).

Методи, які використовували на занятті: термінологічний аналіз для уточнення ключових понять, узагальнення окремих положень наукових підходів для обґрунтування академічної культури майбутніх педагогів-дослідників. Здійснено аналіз кодексу академічної доброчесності університетів,  огляд національних лінгвістичних ресурсів Українського мовно-інформаційного фонду НАН України як ефективного засобу у формуванні академічної культури дослідника.

9 лютого 2021 року для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка ВІДБУЛАСЬ лекція №2 з курсу «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід».

Для розкриття питань лекції «Історичні витоки формування академічної культури дослідника: глобальний, європейський та національний контексти» /  Historical origins of the formation of the researcher's academic culture: global, EU and national contexts запросили Сбруєву Аліну Анатоліївну, доктора педагогічних наук, професора, завідувачку кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету  імені А.С.Макаренка.

Викликали фаховий інтерес такі питання: історичні витоки формування академічної культури у вищій  освіті в Європі, Україні, у світі; моделі класичного університету та академічна культура університету; посткласичний університет та академічна культура; європейські стандарти академічної культури. Заняття завершила дискусія з питань європейських стандартів академічної культури дослідника.

9 лютого 2021 року для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка, що відбулась лекція «Академічна культура дослідника: предмет, завдання, цінності».

На лекції розглядали такі питання, як європеїзація як чинник розвитку вищої освіти в Україні; принципи і цінності академічної культури; адаптація української академічної культури до європейської. Доводиться, що фахову підготовку педагогів-дослідників мають пронизувати цінності академічної культури.

З'ясовано багатогранність рис концепту «академічна культура дослідника». Академічну культуру дослідника уточнено як сукупність моделей поведінки особистості, культуру навчання, академічної грамотності, доброчесності, толерантності, що формуються в освітньому середовищі і  реалізуються в діалоговій взаємодії учасників освітніх академічних практик.

Перспективним напрямом, що сприяє формуванню академічної культури дослідників в освітньо-культурному просторі університету, вважаємо вивчення освітньо-педагогічного дискурсу, європейських освітніх практик.

Представлено проміжні результати досліджень у рамках проєкту Erasmus + Jean Monnet Module в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.