^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Статьи и обзоры nachodki.ru

13.03.2020 Повідомляємо, що заключне заняття з навчального курсу CompHEd, що викладається у рамках виконання проекту Жан Моне Модуль, перенесено у зв’язку із запровадження карантину, пов’язаного з пандемією короновірусу. Заняття у формі круглого столу буде проведено після завершення карантину.

13.03.2020 в Університеті відбувся Всеукраїнський з міжнародною участю семінар "Макаренківські читання", у якому взяли участь учасники проекту. У повідомленнях, представлених викладачами та аспірантами, йшлося про історичне минуле, сьогодення та перспективи розвитку університетської громади, що з 1957 року носить ім’я видатного педагога А.С. Макаренка.
Повідомлення аспірантів були логічно пов'язані з тематикою їх наукових розвідок. Участь у макаренківському семінарі дозволила їм поглянути на предмет свого дослідження з нової точки зору, сприяла розвитку навичок презентації матеріалів  наукової розвідки, порівняльного аналізу вітчизняної та зарубіжної освітньої практики.

06.03.2020 відбулися наступні семінарські заняття з навчального курсу  CompHEd.

Тема семінарського заняття № 2 "Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні: тенденції розвитку"

Мета заняття: схарактеризувати політику ЄС щодо розвитку наукової та інноваційної  діяльності вищої школи, виявити концептуальні, змістові та організаційні засади освітніх інновацій в сучасній вищій школі у європейському та національному контекстах

Крім теоретичних питань аспірантам було запропоновано презентувати й  прокоментувати наукову новизну свого дослідження у національному та європейському наукових просторах. Схарактеризувати практичне значення свого дослідження у національному та європейському наукових просторах.    Проаналізувати можливості трансферу виробленого вами інноваційного продукту у практику діяльності освітньої системи України/інших країн.

Тема семінарського заняття № 3: "Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО):

Європейський, національний та інституційний виміри".

Мета заняття: сформувати систему знань щодо політики ЄС та Болонського процесу у сфері забезпечення якості вищої освіти у європейському та національному контекстах, навичок критичного аналізу процесів, що відбуваються на інституційному, національному та наднаціональному рівнях у сфері ЗЯВО, розуміння сутності культури ЗЯВО та готовності її розвивати відповідно до європейських стандартів і рекомендацій у власній професійній діяльності.

Завдання дослідно-орієнтованого характеру стосувалися таких питань: 1) Діяльність структур конкретного університету щодо внутрішнього забезпечення якості освіти (внутрішній вимір ЗЯВО): нормативні, організаційні, змістові, процесуальні засади; 2) аналіз особливостей зовнішнього виміру забезпечення якості в Україні: суб᾿єкти, процедури, способи взаємодії сторін, ризики; 3) місце  університету у національних та міжнародних рейтингах. Порівняння рейтингових позицій різних університетів регіону, аналіз причин таких рейтингових позицій,  рекомендації щодо їх покращення.

4.03.2020 відбулося перше семінарське заняття з курсу CompHEd. Тема заняття: "ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄС ТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ"

Метою заняття є  структурно-логічний аналіз політики ЄС у сфері вищої освіти, виявлення концептуальних, змістових та організаційних засад освітніх інновацій в сучасній вищій школі у європейському та національному контекстах. Крім теоретичних питань для обговорення в групі аспіранитам було запропоновано виконати мікродослідження, безпосередньо повязане з темою їх дисертаційної роботи, що стовувалося організаційно-педагогічних засад інновацій в діяльності закладів освіти, які є предметом їх дослідження. Мікродослідження передбачало здійснення  порівняльного аналізу вітчизняного та європейського досвіду.

28.02.2020 відбулась заключна лекція з навчального курсу CompHEd на тему "Болонський процес як стратегія формування Європейського простору вищої освіти: завдання, етапи розвитку, виміри змін, суперечності".

На занятті було розглянуто такі питання: етапи розвитку європейської інтеграції у сфері освіти у доболонський період;  цільові пріоритети Болонського процесу; суб’єкти Болонського процесу;  етапи розвитку Болонського процесу; принципи формування ЄПВО; виміри змін у національних системах вищої освіти країн-членів Болонського клубу у контексті реалізації реформ; реформи системи  вищої освіти України у контексті Болонського процесу. Предметом дискусії учасників проекту стали такі проблемні питання: позитивні сторони та ризики входження системи вищої освіти України у Болонський процес з точки зору усіх зацікавлених сторін;   загроза  «вимивання мізків» як результат розвитку академічної мобільності у системі вищої освіти України; подальші  перспективи розвитку ЄПВО в контексті  кризи ЄС, зокрема Брекзиту.