^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

12 червня 2020 року продовжили розгляд теми «Лінгвоперсонологія наукового наставника». Розглядали специфіку наукового діалогу; завдання спрямовували на формування наукової мовної культури дослідників.

Матеріали до підготовки занять (див. сайт Наукова бібліотека СумДПУ імені А.М.Макаренка https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1178; https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1252; https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1358; https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1464  ).

Обговорювали участь у вебінарі «Дослідницька доброчесність: цінності та виклики», зокрема питання «Прояви дослідницької недоброчесності: хто попереджений, той озброєний» (12.06.20). Відеозустріч організували представники СумДУ, за підтримки Посольства Нідерландів в рамках проєкту «Культура законності» та за інформаційного партнерства: ГО «Інноваційний університет», Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Міжнародний фонд досліджень освітньої політики.

Розглядали практичні кейси щодо порушень доброчесності в наукових дослідженнях.

Аспіранти попередньо брали участь у засіданні круглого столу з магістрантами 4 червня 2020 року та вчителькою української мови та літератури КУ ЗОШ 15 (Суми)  Гончаренко Світланою Олексіївною та учнями 11-А класу, слухачами МАН Новіковою Катериною та Сторожук Богданом про дистанційне навчання, успіхи учнів, специфіку методики з акметехнології, креативні вправи, науково-дослідну роботу у МАН.

Аспіранти також виступили з повідомленням про процес написання своєї наукової роботи, охарактеризували рівень проведення занять курсу.

https://www.facebook.com/100029073024168/videos/pcb.330643487914749/330641557914942/?type=3&theater

https://www.facebook.com/100029073024168/videos/pcb.330643487914749/330642124581552/?type=3&theater

https://www.facebook.com/100029073024168/videos/pcb.330643487914749/330642581248173/?type=3&theater

10 червня 2020 РОКУ відбулись заняття докторського семінару «Культура наукового наставництва» для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка. ТЕМА «Лінгвоперсонологія наукового наставника» (4 години).

На занятті було з'ясовано такі питання: академічна мовна особистість; ідіостиль наукового наставника; науковий діалог – діалог особистостей; функції мовної поведінки наукового наставника. Мета занять: окреслити сутність понять «академічна мовна особистість», «ідіостиль наукового наставника», функції мовної поведінки наукового наставника, специфіку наукового діалогу;  розвинути потребу в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів науково-дослідної діяльності; сприяти удосконаленню навичок академічного письма (створювати авторські наукові тексти різних жанрів), формуванню наукової мовної культури дослідників, нормативного користування науковою мовою в усній і писемній, діалогічній і монологічній формах, формування високого рівня комунікативної культури.

Під час занять опрацьовували доповідь Дмитра Будянського, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка про "Сугестія педагогічного голосу як складова риторичної культури". Ішлось про важливість володіння голосом для викладача і вчителя, особливо в умовах карантину і дистанційного навчання.

https://www.facebook.com/100029073024168/videos/pcb.327060121606419/327059744939790/?type=3&theater

Обговорювали лекцію Ясакової Наталії Юріївни, доктора філологічних наук, доцента кафедри української мови Національного університету "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ""Коли мовець не каже на себе "я": різновиди транспозиції". Організаторами заходу були колеги кафедрі україністики Варшавського університету.

https://www.facebook.com/100029073024168/videos/pcb.338046323841132/338044660507965/?type=3&theater

https://www.facebook.com/100029073024168/videos/pcb.338046323841132/338045417174556/?type=3&theater

Підготовка до занять враховувала і онлайн-заняття із Маргаритою Надутенко 930.04.20), яка очолює Загальноукраїнський центр словникарства УМІФ НАН України, ознайомила учасників вебінару із основними напрямками діяльності Українського мовного інформаційного фонду, охарактеризувала електронні словники, які розроблені Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, та запропонувала комплекс вправ щодо їх використання вчителями-словесниками.

5 червня 2020 року на занятті докторського семінару «Культура наукового наставництва» для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка продовжили розгляд теми «Наукове  наставництво у реформуванні української освіти на засадах європейськості».

На занятті було з'ясовано такі питання: науково-педагогічне наставництво як підтримка у молодих викладачів фахової майстерності; науково-педагогічне наставництво як один з компонентів адаптації та соціалізації викладача-початківця;  специфічні якості наукового наставника: самобутність, демократичність, діалогічність, дослідництво, лідерство, соціальна спрямованість, співробітництво; функції наставників.

У підготовці до заняття враховано участь аспірантів в онлайн-семінарі  «Як писати аналітичні матеріали»  на сторінці Міжнародний фонд "Відродження" Команди «Ініціативи з розвитку аналітичних центрів України» МФ «Відродження», вебінари « SAIUP на дивані»,  Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP, що упроваджується Американськими Радами з міжнародної освіти (Євген Ніколаєв "Політика університетів із запобігання студентському плагіату" (22.04.20) https://saiup.org.ua/novyny/materialy-vebinaru-polityka-universytetiv-iz-zapobigannya-studentskomu-plagiatu/, на якому  розглядали такі питання: результати деяких досліджень академічного плагіату студентів в європейських країнах; причини  плагіату; заходи, що їх можуть і мають вживати адміністрації українських університетів для просування цінностей академічної доброчесності; ресурси і компетентності, необхідні викладачеві для успішної боротьби із плагіатом у роботах студентів; «Збалансувати навантаження під час дистанційного навчання: місія здійсненна», (23.04.2020 р., керівниця Центру забезпечення якості освіти та старша викладачка кафедри англійської мови Національного університету "Києво-Могилянська академія" Ольга Бершадська, на вебінарі обговорювали  специфіку дистанційного навчання у ЗВО, взаємодію: викладач/студенти під час дистанційного навчання (формати співпраці та контролю), та інші аспекти та проблеми дистанційного навчання.

4 червня 2020 року відбулось заняття докторського семінару «Культура наукового наставництва» для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка. «Наукове  наставництво у реформуванні української освіти на засадах європейськості». ТЕМА розрахована на 4 години.

На занятті було з'ясовано такі питання теми: наставництво - один з компонентів неперервного професійного розвитку (continuous professional development – cpd);  культура наставництва в українському та європейському університеті; практика наукового наставництва для ефективної наукової діяльності та викладання: європейський, національний та інституційний виміри.

Підготовка до заняття враховувала участь аспірантів в онлайн-засіданні відділу змісту і технології педагогічної освіти та відділу теорії і практики педагогічної освіти "Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні" у рамках  науково-пратичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України   "Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі" (Детальніше про захід за покликанням http://ipood.com.ua/novini/tendenc-rozvitku-pedagogchno-osvti-v-ukran/; у міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» (15.04.2020 р., Київський університет імені Бориса Грінченка за підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне». Запис конференції можна переглянути за посиланням https://youtu.be/araMzQ_las4.

1 червня 2020 року для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка розпочались заняття докторського семінару «Культура наукового наставництва». На сайті проєкту (див. сторінка  Навчальні курси) оприлюднено розклад занять та  методичні  матеріали для занять (воркшопів). Перше заняття присвячено темі «Феноменологія наукового наставництва: ґенеза і сучасність європейського та національного досвіду».

На занятті було окреслено сутність, види, функції наставництва, здійснено ретроспективний аналіз витоків наукового наставництва (академічного менторства), окреслено сутність наставництва в науці і освіті, цінності інституту наставництва, критерії наукового наставництва.

Готуючись до занять докторського семінару, 14-17  травня 2020 року аспіранти в межах заходів до Днів науки в СумДПУ імені А.С.Макаренка виконували проєкт  «Мій науковий наставник».

https://www.facebook.com/groups/1204591119886308/?ref=bookmarks

Брали участь у вебінарах « SAIUP на дивані»,  Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP, що упроваджується Американськими Радами з міжнародної освіти ("Академічна доброчесність: від теорії до практики" (Віктор Дроздов, начальник навчально-методичного відділу, доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету). https://saiup.org.ua/novyny/materialy-vebinaru-akademichna-dobrochesnist-vid-teoriyi-do-praktyky/ та ін.).