^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

12–13 листопада 2020 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка в рамках реалізації проекту Еразмус+ Жана Монне Модуль проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи».

Конференція об’єднала понад 280 учасників з майже 40 українських і закордонних академічних інституцій та закладів шкільної і позашкільної освіти, представники яких взяли участь в обговоренні проблем та перспектив розвитку дошкільної, початкової, загальної середньої, позашкільної, вищої освіти та освіти дорослих у ХХІ ст.

На пленарному засіданні конференції наукові доповіді представили канд. наук з державного управління, проф., перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Л. В. Пшенична («Менеджер та його місце в моральному житті особистості та колективу»); докт. пед. наук, ст. н. співр., зав. відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Н. М. Авшенюк («Інституційна акредитація як ключовий механізм забезпечення якості вищої педагогічної освіти у Великій Британії»); докт. пед. наук, проф., зав. каф. педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка О. Є. Антонова («Акредитація освітніх програм PhD: проблеми, помилки, уроки»); докт. пед. наук, доц., доц. кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка М. А. Бойченко («Цифрове навчальне середовище: виклики та загрози для закладу вищої освіти»); докт. пед. наук, проф., проф. кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, головний науковий співробітник Відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України О. А. Заболотна («Джерела інформації для порівняльно-педагогічного дослідження: як зробити його якісним та академічно-доброчесним»); завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, докт. пед. наук, проф., Член-кор. НАПН України О. І. Локшина («Навички для ХХІ століття: орієнтири світової спільноти»); докт. пед. наук, проф., проф. кафедри музичного мистецтва і хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Г. Ю. Ніколаї («Музично-педагогічний контент освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії мистецького профілю»); докт. пед. наук, проф., проф. кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка О. І. Огієнко («Освіта дорослих: сучасні виклики та перспективи»); аспірант ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Рохас Галік Мануель Андрес («Регіональні проблеми скрипково-виконавської підготовки майбутніх магістрів музичного мистецтва»); докт. пед. наук, проф., зав. кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. А. Сбруєва («Інклюзивне академічне середовище як чинник підготовки PhD»); докт. пед. наук, проф., проф. кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Л. А. Семеновська («Шляхи вдосконалення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії: з досвіду роботи»); докт. пед. наук, проф., зав. кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка О. М. Семеног («Концепт «академічна культура дослідника» в українському і польському освітньо-педагогічному дискурсі»); канд. пед. наук, доц., доц.. кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка І. А. Чистякова («Напрями діяльності Асоціації педагогічної освіти в Європі»).

Актуальними напрямами обговорення на конференції стали такі: педагогічні інновації в сучасній системі початкової освіти; сучасні тенденції розвитку початкової освіти в європейських країнах; проблеми розвитку критичного мислення молодших школярів у контексті реалізації концепції Нової української школи; теоретико-методологічні засади крос-культурної взаємодії; проблеми використання інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти України та світу; визначення викликів сучасної вищої освіти; тенденції реформування докторської підготовки в Європейському просторі вищої освіти; питання академічної доброчесності у вищій освіті; проблеми розвитку дистанційного навчання; питання управління інноваційним розвитком закладу освіти; проблеми оптимізації професійної підготовки майбутнього фахівця; питання освіти обдарованих школярів у вітчизняному та міжнародному контекстах; актуальні проблеми інклюзивної освіти в контексті інноваційного розвитку; проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників; питання розвитку освіти дорослих.

Тези доповідей та повідомлень опубліковано у збірнику матеріалів конференції, електронна версія якого буде розміщена на сайтах  фахового журналу «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні техзнології» (http://pedscience.sspu.sumy.ua), проєкту Програми Еразмус+ Жан Моне Модуль в СумДПУ імені А.С.Макаренка (http://jmm.sspu.edu.ua/index.php/en/naukovi-zakhodi/konferentsiji/materialy).