^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Статьи и обзоры nachodki.ru
29.04.2020 відбулися завершальні заняття з навчального курсу Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейчький та глобальний контексти" у форму он-лайн (zoom-конференція) круглого столу.
Для проведення круглого столу були запрошені аспіранти, наукові керівники, члени кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка.
Проблематика круглого столу передбачала порівняння систем вищої освіти європейських країн та України.Аспірантам було запропоновано презентувати доповіді, максимально повязані з тематикою їх дисертаційних досліджень.
Учасниками круглого столу було поставлено широке коло запитань, що дозволило виявити додаткові аспекти досліджуваних аспірантами процесів, актуалізувати та поглибити подальший науковий пошук.
Усі члени круглого столу висловили переконання у корисності подібних заходів для розвитку професійних компетентностей молодих науковців.

 

13.03.2020 Повідомляємо, що заключне заняття з навчального курсу CompHEd, що викладається у рамках виконання проекту Жан Моне Модуль, перенесено у зв’язку із запровадження карантину, пов’язаного з пандемією короновірусу. Заняття у формі круглого столу буде проведено після завершення карантину.

13.03.2020 в Університеті відбувся Всеукраїнський з міжнародною участю семінар "Макаренківські читання", у якому взяли участь учасники проекту. У повідомленнях, представлених викладачами та аспірантами, йшлося про історичне минуле, сьогодення та перспективи розвитку університетської громади, що з 1957 року носить ім’я видатного педагога А.С. Макаренка.
Повідомлення аспірантів були логічно пов'язані з тематикою їх наукових розвідок. Участь у макаренківському семінарі дозволила їм поглянути на предмет свого дослідження з нової точки зору, сприяла розвитку навичок презентації матеріалів  наукової розвідки, порівняльного аналізу вітчизняної та зарубіжної освітньої практики.

06.03.2020 відбулися наступні семінарські заняття з навчального курсу  CompHEd.

Тема семінарського заняття № 2 "Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні: тенденції розвитку"

Мета заняття: схарактеризувати політику ЄС щодо розвитку наукової та інноваційної  діяльності вищої школи, виявити концептуальні, змістові та організаційні засади освітніх інновацій в сучасній вищій школі у європейському та національному контекстах

Крім теоретичних питань аспірантам було запропоновано презентувати й  прокоментувати наукову новизну свого дослідження у національному та європейському наукових просторах. Схарактеризувати практичне значення свого дослідження у національному та європейському наукових просторах.    Проаналізувати можливості трансферу виробленого вами інноваційного продукту у практику діяльності освітньої системи України/інших країн.

Тема семінарського заняття № 3: "Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО):

Європейський, національний та інституційний виміри".

Мета заняття: сформувати систему знань щодо політики ЄС та Болонського процесу у сфері забезпечення якості вищої освіти у європейському та національному контекстах, навичок критичного аналізу процесів, що відбуваються на інституційному, національному та наднаціональному рівнях у сфері ЗЯВО, розуміння сутності культури ЗЯВО та готовності її розвивати відповідно до європейських стандартів і рекомендацій у власній професійній діяльності.

Завдання дослідно-орієнтованого характеру стосувалися таких питань: 1) Діяльність структур конкретного університету щодо внутрішнього забезпечення якості освіти (внутрішній вимір ЗЯВО): нормативні, організаційні, змістові, процесуальні засади; 2) аналіз особливостей зовнішнього виміру забезпечення якості в Україні: суб᾿єкти, процедури, способи взаємодії сторін, ризики; 3) місце  університету у національних та міжнародних рейтингах. Порівняння рейтингових позицій різних університетів регіону, аналіз причин таких рейтингових позицій,  рекомендації щодо їх покращення.

4.03.2020 відбулося перше семінарське заняття з курсу CompHEd. Тема заняття: "ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄС ТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ"

Метою заняття є  структурно-логічний аналіз політики ЄС у сфері вищої освіти, виявлення концептуальних, змістових та організаційних засад освітніх інновацій в сучасній вищій школі у європейському та національному контекстах. Крім теоретичних питань для обговорення в групі аспіранитам було запропоновано виконати мікродослідження, безпосередньо повязане з темою їх дисертаційної роботи, що стовувалося організаційно-педагогічних засад інновацій в діяльності закладів освіти, які є предметом їх дослідження. Мікродослідження передбачало здійснення  порівняльного аналізу вітчизняного та європейського досвіду.