^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

23 березня 2021 року в рамках продовження круглого столу навчального курсу «Порівняльна педагогіка вищої школи» відбулося обговорення дисертації учасника проєкту Бойченка В.В. на тему «Організаційно-педагогічні засади STEM-освіти у старшій середній школі США», подану на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Сбрува Аліна Анатоліївна.

Засідання семінару відбулося у змішаному форматі. В обговорення взяли  участь члени кафедр педагогіки, менеджменту освіти та педагогіки вищої школи.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено комплексне дослідження теоретичних, нормативних, змістово-процесуальних та професійно-педагогічних засад STEM-освіти у старшій середній школі США.

Конкретизовано поняттєво-термінологічний інструментарій дослідження STEM-освіти: «STEM», «STEM-освіта», «STEM-школа», «STEM-учитель», «STEM-дисципліни», «STEM-центр».

Подальшого розвитку набули: характеристика і систематизація наукових праць вітчизняних учених із проблем розвитку STEM-освіти в Україні та світі; характеристика і систематизація наукового доробку зарубіжних дослідників щодо розвитку STEM-освіти в глобальному освітньому просторі.

Наукове та практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що схарактеризовані автором засади STEM-освіти у старшій середній школі США можуть бути використані у процесі формування освітньої політики Української держави в галузі STEM, розроблення відповідних стандартів та методичного забезпечення означеного процесу, викладання лекційних, семінарських і практичних занять для студентів, магістрантів та аспірантів педагогічних закладів вищої освіти

Далі подано презентацію виступу аспіранта та фотогалерею наукового семінару.

Презентація семінару

22 березня 2021 року в рамках круглого столу навчального курсу «Порівняльна педагогіка вищої школи» відбулося обговорення дисертації учасника проєкту ЧЖАН ЛЯНХУН на тему «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВОКАЛІСТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ КИТАЮ ТА УКРАЇНИ» (спеціальність 011Освітні, педагогічні науки).

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Чистякова Ірина Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Засідання семінару відбулося у змішаному форматі. В обговорення взяли  участь члени кафедр педагогіки; культурології; хореографії та музично-інструментального виконавства.

Мета дослідження: з’ясувати теоретичні та практичні засади професійної підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та України

Об’єкт дослідження – вища мистецька освіта Китаю та України.

Предмет дослідження – теоретичні та практичні засади професійної підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та України.

У процесі обговорення результатів роботи Учасники засідання підкреслили глибину розкриття методологічних підходів до професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю та України, актуальність звернення до проблем змісту, форм та методів, організаційних основ професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю та України

Далі подано презентацію виступу аспіранта та фотогалерею наукового семінару.

Презентація семінару

 

11 березня 2021 року відбулося третє  семінарське заняття навчального курсу CompHEd.

Тема семінарського заняття № 3: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗЯВО): ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІРИ

Мета: сформувати систему знань щодо політики ЄС та Болонського процесу у сфері забезпечення якості вищої освіти у європейському та національному контекстах, навичок критичного аналізу процесів, що відбуваються на інституційному, національному та наднаціональному рівнях у сфері ЗЯВО, розуміння сутності культури ЗЯВО та готовності її розвивати відповідно до європейських стандартів і рекомендацій у власній професійній діяльності.

Питання для обговорення в групі:

1. Проблема забезпечення якості у документах ЄС та Болонського процесу.

2. Організаційні засади забезпечення якості у контексті розбудови Європейського простору вищої освіти: європейський, національний та інституційний виміри.

3. Порівняльний аналіз критеріальних підходів міжнародних та українських рейтингів університетів. Чинники, що зумовлюють позиції університетів у рейтингах університетів.

Дослідно-орієнтовані завдання

1. Схарактеризуйте діяльність організаційної структури Вашого університету щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (внутрішній вимір ЗЯВО): нормативні, організаційні, змістові, процесуальні засади.

2. Проаналізуйте особливості зовнішнього виміру забезпечення якості в Україні: суб᾿єкти, процедури, способи взаємодії сторін, ризики.

3. З’ясуйте місце Вашого університету у національних та міжнародних рейтингах. Порівняйте рейтингові позиції різних університетів регіону, проаналізуйте причини таких рейтингових позицій, дайте рекомендації щодо їх покращення.

Презентації аспірантів:

Grant-Activities_in_Ukraine_Михайличенко

Helth education_Karpus.O.2020

Teaching enhancement-Lavryk.2020

University_Ratings_in_Ukraine_Mikhailichenkoо

Коханова Н._до докт.сем.

Презентація Чжан Сяо

10 березня 2021 року відбулося друге семінарське заняття навчального курсу CompHEd.

Тема семінарського заняття № 2: НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗВО У СВІТІ, ЄС ТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Мета: схарактеризувати політику ЄС щодо розвитку наукової та інноваційної діяльності вищої школи, виявити концептуальні, змістові та організаційні засади освітніх інновацій в сучасній вищій школі у європейському та національному контекстах

Питання для обговорення в групі:

1. Наукова діяльність як складова місії сучасного університету: український,

європейський та світовий досвід. Проаналізувати документи ЄС та України, що стосуються актуального стану та перспектив розвитку наукової та інноваційної діяльності вищої школи в умовах суспільства знань.

2. Формування європейського простору наукових досліджень (ERA). Проаналізувати зміст сайту European Research Area та схарактеризувати напрями його розвитку (http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm)

3. Організаційні принципи взаємодії наукової та освітньої діяльності сучасного університету: український, європейський та світовий досвід.

4. Проблеми забезпечення дослідницької доброчесності у сучасному просторі вищої освіти та простору наукових досліджень: актуальні тенденції українського та європейського контекстів.

Дослідно-орієнтовані завдання

1. Схарактеризувати наукову новизну Вашого дослідження у національному та європейському наукових просторах.

2. Схарактеризувати практичне значення Вашого дослідження у національному та європейському наукових просторах.

3. Проаналізувати можливості трансферу виробленого вами інноваційного продукту у практику діяльності освітньої системи України/інших країн.

 

Презентації студентів

ППВШ Семінар 2. Степанець

ПППВШ Семінар 2.Авраменко

ППВШ Семінар 2.Бойченко

ППВШ Семінар 2.Ван Боюань

ППВШ Семінар 2.Діхнич

ППВШ Семінар 2.Сапарова_1

ППВШ Семінар 2.Христій

ППВШ Семінар 2.Чжан Лянхун

ППВШ Семінар 2.Шульга_1

Шупик ППВШ_Семінар №2

Шупик_ППВШ_Круглий стіл

Шупик_ППВШ_Семінар

ППВШ Семінар 2Трофименко 

09.03.2021 відбулося перше семінарське заняття навчального курсу CompHEd.

Тема семінарського заняття № 1: ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄС ТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Мета: схарактеризувати політику ЄС у сфері вищої освіти, виявити концептуальні, змістові та організаційні засади освітніх інновацій в сучасній вищій школі у європейському та національному контекстах.

На занятті було обговорено низку теоретичних питань теми та дослідно-орієнтоване завдання

1. Організаційно-педагогічні засади інновацій в діяльності закладів освіти, що є предметом дослідження: порівняльний аналіз вітчизняного та європейського досвіду.