Please, choose a language

  Курс "Порівняльна педагогіка вищої школи"

  напрям підготовки  01 Освіта/Педагогіка

  спеціальність  011 Науки про освіту

  Спеціалізація: Загальна педагогіка та історія педагогіки

   

  Мета та завдання навчального курсу

  Метою навчального курсу є формування цілісної порівняльно-педагогічної компетентності науковця-дослідника − кваліфікованого фахівця, який має високий рівень готовності до професійної діяльності у сфері вітчизняної та європейської науки й освіти.

  Завдання навчального курсу:

  • сприяння кращому розумінню особливостей та тенденцій розвитку глобального, регіонального та національного просторів вищої освіти.
  • розвиток навичок системного аналізу чинників розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах;
  • формування розуміння перспективних шляхів інтеграції системи вищої освіти України у ЄПВО;
  • формування розуміння шляхів підвищення якості освіти як головного імперативу сталого розвитку суспільства знань в Україні, чинника успішної кар᾿єри на національному та європейському ринках праці;
  • формування розуміння особливостей використання інноваційних технологій як засобів підвищення якості освіти;
  • розвиток здатності до порівняльного аналізу інноваційного розвитку університетів у різних країнах;
  • формування розуміння інноваційного розвитку сучасного світу, розвиток культурного кругозору, формування демократичної громадянської свідомості.

  Після завершення вивчення навчального курсу студенти повинні

  знати:

  • історичні етапи розвитку, методологічні підходи, функції, методи, джерела порівняльної педагогіки вищої школи як галузі наукових знань;
  • сутнісні зміни у розвитку вищої освіти у світі, Європейському регіоні в цілому, пов’язаних із процесами глобалізації, інтернаціоналізації, лібералізації, регіоналізації, структурної диференціації, масифікації, університизації, інформатизації;
  • особливості освітньої практики, що традиційно існує в системах вищої освіти розвинутих країн світу, та інновацій (продуктних, процесних, організаційних, маркетингових), які з’являються в контексті формування нової (результато-центрованої, студенто-орієнтованої) парадигми вищої освіти;
  • особливості функціонування та розвитку системи вищої освіти України в контексті європейської інтеграції;
  • шляхи управління процесом реформування систем вищої освіти європейських країн на міжнародному, національному та інституційному рівнях;
  • особливості здійснення менеджменту знань, лідерських функцій в умовах структурних та культурних реформ у ЄПВО;
  • особливості управління якістю вищої освіти у різних країнах регіону в контексті розвитку Болонського процесу; сутність поняття «культура якості освіти» та особливості управління процесом її розвитку;
  • шляхи розвитку творчого потенціалу системи вищої освіти України в умовах реформаційних перетворень.

  студенти повинні вміти:

  • аналізувати, порівнювати та зіставляти освітні явища та процеси, що відбуваються у вищій освіті різних країн Європи, геополітичних регіонів та у світі в цілому;
  • аналізувати, зіставляти теоретичні погляди, процеси і явища педагогічної практики різних народів, бачити та оцінювати тенденції їх розвитку;
  • аналізувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку освітніх процесів, різницю між освітніми явищами, що мають універсальний, особливий та одиничний характер;
  • оцінювати вплив глобалізації на розвиток систем вищої освіти європейського регіону в цілому та України зокрема; стратегії інтернаціоналізації вищої освіти різних країн світу;
  • оцінювати стан розвитку моніторингу якості вищої освіти у різних країнах та регіонах;
  • висловлювати власну точку в усній та письмовій формі щодо тенденцій розвитку освітніх явищ і процесів, що здійснюються в сучасному світі;
  • залучити європейський вимір у своє дисертаційне дослідження.

   

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.