^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Интернет-магазин nachodki.ru

напрям підготовки  01 Освіта/Педагогіка

спеціальність  011 Науки про освіту

Спеціалізація: Загальна педагогіка та історія педагогіки

 

Мета та завдання навчального курсу

Метою навчального курсу є формування цілісної порівняльно-педагогічної компетентності науковця-дослідника − кваліфікованого фахівця, який має високий рівень готовності до професійної діяльності у сфері вітчизняної та європейської науки й освіти.

Завдання навчального курсу:

 • сприяння кращому розумінню особливостей та тенденцій розвитку глобального, регіонального та національного просторів вищої освіти.
 • розвиток навичок системного аналізу чинників розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах;
 • формування розуміння перспективних шляхів інтеграції системи вищої освіти України у ЄПВО;
 • формування розуміння шляхів підвищення якості освіти як головного імперативу сталого розвитку суспільства знань в Україні, чинника успішної кар᾿єри на національному та європейському ринках праці;
 • формування розуміння особливостей використання інноваційних технологій як засобів підвищення якості освіти;
 • розвиток здатності до порівняльного аналізу інноваційного розвитку університетів у різних країнах;
 • формування розуміння інноваційного розвитку сучасного світу, розвиток культурного кругозору, формування демократичної громадянської свідомості.

Після завершення вивчення навчального курсу студенти повинні

знати:

 • історичні етапи розвитку, методологічні підходи, функції, методи, джерела порівняльної педагогіки вищої школи як галузі наукових знань;
 • сутнісні зміни у розвитку вищої освіти у світі, Європейському регіоні в цілому, пов’язаних із процесами глобалізації, інтернаціоналізації, лібералізації, регіоналізації, структурної диференціації, масифікації, університизації, інформатизації;
 • особливості освітньої практики, що традиційно існує в системах вищої освіти розвинутих країн світу, та інновацій (продуктних, процесних, організаційних, маркетингових), які з’являються в контексті формування нової (результато-центрованої, студенто-орієнтованої) парадигми вищої освіти;
 • особливості функціонування та розвитку системи вищої освіти України в контексті європейської інтеграції;
 • шляхи управління процесом реформування систем вищої освіти європейських країн на міжнародному, національному та інституційному рівнях;
 • особливості здійснення менеджменту знань, лідерських функцій в умовах структурних та культурних реформ у ЄПВО;
 • особливості управління якістю вищої освіти у різних країнах регіону в контексті розвитку Болонського процесу; сутність поняття «культура якості освіти» та особливості управління процесом її розвитку;
 • шляхи розвитку творчого потенціалу системи вищої освіти України в умовах реформаційних перетворень.

студенти повинні вміти:

 • аналізувати, порівнювати та зіставляти освітні явища та процеси, що відбуваються у вищій освіті різних країн Європи, геополітичних регіонів та у світі в цілому;
 • аналізувати, зіставляти теоретичні погляди, процеси і явища педагогічної практики різних народів, бачити та оцінювати тенденції їх розвитку;
 • аналізувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку освітніх процесів, різницю між освітніми явищами, що мають універсальний, особливий та одиничний характер;
 • оцінювати вплив глобалізації на розвиток систем вищої освіти європейського регіону в цілому та України зокрема; стратегії інтернаціоналізації вищої освіти різних країн світу;
 • оцінювати стан розвитку моніторингу якості вищої освіти у різних країнах та регіонах;
 • висловлювати власну точку в усній та письмовій формі щодо тенденцій розвитку освітніх явищ і процесів, що здійснюються в сучасному світі;
 • залучити європейський вимір у своє дисертаційне дослідження.