Please, choose a language

  Курс «Академічна культура дослідника»

  Напрям підготовки 01 Освіта/Педагогіка

  спеціальність  011 Науки про освіту

  Спеціалізація: Загальна педагогіка та історія педагогіки

   спеціальність 015 Професійна освіта

   Мета та завдання навчального курсу

   Мета курсу: формування цінностей академічної культури, зокрема норм академічної доброчесності, мовнокомунікативної компетентності особистості академічного лідера, системи знань з питань національних та європейських практик академічної етики, академічного наставництва, культури академічної комунікації; когнітивно-дискурсивних умінь операційної обробки і моделювання академічних текстів різних жанрів, у тому числі засобами цифрових технологій; готовності здійснювати  ефективне діалогове спілкування у процесі презентації матеріалів та результатів дослідження, зокрема, в межах з науковою спільнотою, зокрема у межах міждисциплінарного та/або міжнародного експертного середовища на основі суб'єкт-суб'єктних відносин).

   Завдання навчального курсу:

  • формування цінностей академічної культури, зокрема норм академічної доброчесності; сприяння кращому розумінню особливостей розвитку глобального, регіонального та національного просторів вищої освіти.
  • формування розуміння шляхів підвищення якості освіти як чинника успішної кар᾿єри на національному та європейському ринках праці;
  • формування системи знань з питань національних та європейських практик академічної етики, академічного наставництва, культури академічної комунікації;
  • формування когнітивно-дискурсивних умінь операційної обробки і моделювання академічних текстів різних жанрів, у тому числі засобами цифрових технологій;
  • формування готовності здійснювати ефективне діалогове спілкування у процесі презентації матеріалів та результатів дослідження, зокрема, в межах з науковою спільнотою, зокрема у межах міждисциплінарного та/або міжнародного експертного середовища на основі суб'єкт-суб'єктних відносин.

   

  Заплановані результати навчання

  За результатами навчання аспіранти повинні застосовувати:

  • системно-суб’єктний, аксіологічний, андрагогічний, акмеологічний, праксеологічний, текстово-жанровий, когнітивно-віузальний, наративно-цифровий підходи до формування академічної культури дослідника в умовах цифрового творчого середовища;
  • знати/розуміти:
  • специфіку аксіологічного, мотиваційно-етичного, наративно-цифрового, мовнокомунікативного, праксеологічного, поведінково-інтерактивного компонентів академічної культури;
  • сутнісні зміни у компонентах академічної культури дослідника у світі, в Європейському регіоні загалом та в різних країнах Європи зокрема, що пов’язано із процесами глобалізації, інтернаціоналізації, фундаменталізації, інформатизації, крос-культурності, університизації,  інновацій, які проявляються в контексті лінгвокультурологічного, когнітивного, креативно-технологічного аспектів формування академічної етики, академічного наставництва, культури академічної комунікації.

  знати:

  • специфічні риси писемної та усної форм наукового стилю, основні жанрові різновиди, традиційні стильові ознаки української наукової мови;
  • правила побудови і культури читання наукового тексту, особливості конспектування, анотування, реферування наукових джерел;
  • мовні засоби організації наукової інформації в науковому тексті, обов'язкові вимоги до оформлення посилань, цитат, списку використаних джерел, мовні кліше для написання наукової статті, тез, анотації, рецензії, відгуку;
  • композиційно–логічну побудову усної наукової доповіді, повідомлення, виступу.

  повинні вміти:

  • аналізувати, порівнювати та зіставляти український та європейський досвід підготовки докторів філософії на лінгвокультурологічних, лінгвоконструктивістських, когнітивних, мультикультурних, креативно-технологічних засадах;
  • здійснювати операційну обробку і моделювання академічних текстів різних жанрів, у тому числі засобами цифрових технологій;
  • розробляти освітні проектів засобами цифрових технологій;
  • здійснювати ефективне діалогове спілкування у процесі презентації матеріалів та результатів дослідження, зокрема, в межах з науковою спільнотою, зокрема у межах міждисциплінарного та/або міжнародного експертного середовища на основі суб'єкт-суб'єктних відносин);
  • проектувати і здійснювати моніторинг рівнів сформованості академічної культури; досліджувати чинники впливу інформаційного суспільства на формування культури наукового наставництва;
  • аналізувати стан формування академічної культури на освітніх рівнях бакалавр – магістр – доктор філософії (PhD) у вищій освіті в Європі, Україні, у світі.

  уміти:

  • вилучати необхідну інформацію з лексикографічних, навчальних, навчально–методичних, наукових, довідникових видань й аналізувати, коментувати, зіставляти, критично оцінювати її;
  • читати, сприймати науковий (науково-навчальний, науково-публіцистичний, науково-довідковий, науково-популярний) текст; виділяти головну, суттєву інформацію;
  • аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів і часових епох; досліджувати функціональне навантаження наукової мови учених як елітарних мовних особистостей;
  • здійснювати інформаційно-пошукове (бібліографічне переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, аналітико-критичне), творче читання наукового тексту;
  • сприймати, усвідомлювати, критично мислити, осмислювати; виділяти головне, суттєве, пояснювати  причиново-наслідкові зв’язки в науковому тексті;
  • виділяти в науковому тексті основні проблеми, визначати їх актуальність, пояснювати ключові слова, індивідуальну манеру письма науковця, робити логічні висновки;
  • уміння дотримуватися в науковому тексті правильності, смислової точності, логічної послідовності, змістовності, інформаційної і змістової насиченості; володіти лексичними, морфологічними, синтаксичними нормами;
  • здійснювати операційну обробку наукового тексту: поділяти текст на смислові частини, сортувати смислові частини за їх значенням, певними ознаками, виділяти існуючі смисловими частинами залежності; співвідносити вилучену інформацію з існуючими знаннями;
  • моделювати зв’язний науковий текст з урахуванням структурно-смислових, жанрово-композиційних особливостей та принципів текстової організації, новизни та пізнавальної цінності професійно орієнтованої інформації, проблемності назви;
  • володіти нормами мовного, графічного оформлення наукових текстів різних жанрів;
  • редагувати (вичитувати, обробляти, переробляти) науковий текст відповідно до вимог наукового стилю; здійснювати самоконтроль виконаної роботи на змістовому, логічному, мовностилістичному рівнях;
  • здійснювати бібліографічний опис на основі певних нормативних вимог;
  • дотримуватися відповідних вимог щодо цитування з першоджерел, «непрямого» цитування, «некоректного цитування» з наукових джерел; оформлювати цитати-тези або докази; цитати-аргументи; 
  • "згортати", компресувати інформацію, готувати конспект, анотацію, науковий відгук і наукову рецензію;  здійснити критичний аналіз взаємозв’язку змісту і форми, оцінку послідовності, логічності викладу матеріалу, аргументованості висновків, мовностилістичну правку тексту; 
  • читати і сприймати науковий текст; виділяти головну і другорядну інформацію; аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів;
  • володіти нормами мовного оформлення наукових текстів різних жанрів;
  • створювати і редагувати текст наукової роботи згідно з вимогами наукового стилю, в тому числі з використанням інформаційних технологій;
  • дотримуватися правильності, чистоти, точності, логічності, виразності мови; володіти морфологічними, лексичними, синтаксичним нормами;
  • володіти культурою усного виступу, брати участь у науковій дискусії, полеміці, суперечці;
  • використовувати професійні засоби впливу для формування власної позиції, уміння аргументувати дослідницьку думку за допомогою доказів.

   Компетентності, які повинні бути сформовані або розвинуті:

  • здатність оволодівати найбільш передовим концептуальним та методологічним знанням у галузі науково-дослідної діяльності на дисциплінарному та міждисциплінарному рівнях;
  • здатність розуміння та цілісного застосування сучасних методологічних підходів до аналізу педагогічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівні їх функціонування;
  • здатність здійснювати критичний аналіз концептуальних та методологічних знань у галузі науково-дослідної та професійної діяльності і на межі предметних галузей, інтерпретувати їх, синтезувати нові ідеї;
  • здатність оволодівати та демонструвати на високому рівні професійні мовнокомунікативні уміння українською та англійською мовами у процесі презентації матеріалів та результатів наукового дослідження у вигляді наукових статей, доповідей, мультимедійних презентацій відповідно до вимог стандартів міждисциплінарного та/або міжнародного професійного співтовариства;
  • здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, нести відповідальність за навчання інших;
  • здатність операційно обробляти наукові тексти різних жанрів наукового стилю (реферування, анотування, конспектування, редагування, перекладу та ін.);
  • здатність моделювати зв’язні наукові тексти різних жанрів (створювати глосарії ключових термінів; готувати наукові статті, тези, доповіді, повідомлення, виступи, наукові звіти, посібники) згідно з вимогами наукового стилю, у тому числі з використанням інформаційних технологій;
  • здатність застосовувати сучасні інф

  Please publish modules in offcanvas position.