^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

Відео першого дня конференції

 Популяризація цінностей академічної доброчесності та етики серед студентської молоді СумДПУ    імені  А. С. Макаренка

Ганна Довгополова, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Наукові дослідження та їх соціально-економічний вплив: критерії якості

Артем Артюхов, кандидат технічних наук, доцент, старший дослідник, доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 Суперечливі позиції сучасних понять «академічна доброчесність»/»академічна недоброчесність» у контексті наукової діяльності

Інна Осадченко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 Римські рекомендації щодо удосконалення викладання та навчання у Європейському просторі вищої освіти

Аліна Сбруєва, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, керівник проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  Еразмус+ Жан Моне Модуль.

Культура академічної доброчесности в сучасному університеті

Анатолій Загнітко, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, член-кореспондент НАН України.

 Якість педагогічної освіти ‒ пріоритет узаємодії педагогічного університету і наукової установи

Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».

Integration into the Scholarly Community and PhD Imposter Syndrome: Doctoral Education Quality Assurance Aspects

Ольга Фаст, кандидат педагогічних наук, доцент, проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Комунального закладу вищої освіти "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради.

 Методика інтеграції інфомедійної грамотності у підготовці майбутніх педагогів: з досвіду проєкту IREX

Олена Тараненко, кандидат філологічних наук, доцент, менеджерка з розбудови потенціалу проєкту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" IREX.

 Цифровізація та комунікація: масові відкриті онлайн-курси українських платформ

Тетяна Шарова, доктор філологічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 Професія вчителя у вимірі  Європейського простору вищої освіти, 4.0: сучасні освітні тренди

Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Ефективна академічна комунікація: провідні стратегії й тактики викладання української мови в словацькому університеті

Олена Кумеда, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури, член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Сумського державного педагогічного університету  імені А.С.Макаренка,  викладач україністики  Університету імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина) у 2017-2020 рр.

 Українська абетка: історична пам'ять і сучасні реалії

Лариса Кравець, доктор філологічних наук, професор кафедри філології  Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Використання прецедентних текстів у процесі формування національно-мовної особистості

Ірина Кучеренко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університеті імені Павла Тичини.

Результати анкетування здобувачів освіти з академічної доброчесності під час проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти

Алла Рябуха, начальник Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області.

Академічна доброчесність як показник якісної шкільної освіти

Наталія Громова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури, член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Сумського державного педагогічного університету  імені А.С.Макаренка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Академічна культура учня-члена МАН в умовах цифрового освітнього простору

Оксана Приходько, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного університету.

Застосування проєктних організаційних структур у закладах загальної середньої освіти

Олена Колган, помічник ректора, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури, ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет.

Тетяна Колган, декан факультету підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.   

Культура наставництва в українському та європейському університеті

Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, співвиконавець проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  Еразмус+ Жан Моне Модуль.

 Презентація робіт слухачів  МАН України (Сумське територіальне відділення)

(керівник - Вікторія Герман, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури СумДПУ імені  А.С. Макаренка)

Авторська мовна інтерпретація концепту простір у збірці «Палімпсести» Василя Стуса

Анастасія Філь, слухачка магістратури, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Науковий керівник: Філінюк Валентина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент,  доцент кафедри української мови та літератури  Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Учні шкіл про доброчесніть

14-15 травня 2021 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулась ІV Міжнародна науково-практична конференція «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД».

Конференцію організовано в рамках виконання проєкту Жан Моне Модуль в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (Сайт проєкту https://jmm.sspu.edu.ua/index.php).

Мета конференції: обмін актуальними ідеями та позитивним педагогічним досвідом щодо формування академічної культури дослідника в освітньому просторі.

На конференції обговорювали такі питання:

Секція1. Академічна культура і етика у вищій освіті: європейський, національний виміри.

Секція 2. Текст у дослідницьких парадигмах.

Секція 3. Академічна комунікація: комунікативні стратегії і тактики.

Секція 4. Формування основ академічної доброчесності у здобувачів освіти.

Секція 5. Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства,  професійної освіти і освіти дорослих

До оргкомітету конференції надійшло 234 заявки, зареєстровано 183 учасників, з них: 36 докторів наук, 73 кандидатів наук, молодих учених – 75 осіб. На конференції зареєструвалися представники України, Польщі, Китаю, Казахстану, Туркменістану, Туреччини, Білорусі, Естонії, Узбекистану, Чехії, Словаччини, Ізраїлю.

Географія учасників конференції із України: Суми, Сумська область, Київ, Одеса, Миколаїв, Луцьк, Вінниця, Прилуки, Тернопіль, Мукачеве, Запоріжжя, Мелітополь, Харків, Слов'янськ, Горлівка Донецької області,  Умань, Рівне, Глухів.

У конференції були представлені такі заклади вищої освіти: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Волинський національний університет імені Лесі Українки; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Сумський державний університет; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Донбаський державний педагогічний університет;  КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Херсонський державний університет, Донецький національний університет імені Василя Стуса Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»; Таврійський агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;   Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ; Національний авіаційний університет; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Національний центр «Мала академія наук України»; КЗВО  "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради; КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради; "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" IREX; Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області; Машинобудівний коледж Сумського державного університету та ін.

Детальніше...

14-15 травня 2021 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка на базі кафедр української мови і літератури, педагогіки відбудеться ІV Міжнародна науково-практична конференція «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД».

Конференція відбудеться в рамках проєкту Jean Monnet Module «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  (https://jmm.sspu.edu.ua/) Програми Еразмус+ Європейського Союзу.

Інформаційний лист

Information letter-invitation

Прес-реліз