^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

22 травня 2020 року відбулась лекція 7 «Забезпечення якості академічної культури: європейський, національний та інституційний виміри». Аспіранти окреслили питання культури якості в університеті як проблему розвитку ЄПВО, університетські рейтинги як інструмент контролю якості академічної культури, проблеми забезпечення якості академічної культури в країнах ЄС та в Україні.

 

23 травня 2020 року відбувся семінар 8 «Забезпечення якості академічної культури: європейський, національний та інституційний виміри». (2 год.)

Аспіранти взяли участь у круглому столі: питання культури якості в університеті як проблему розвитку ЄПВО, університетські рейтинги як інструмент контролю якості академічної культури, проблеми забезпечення якості академічної культури в країнах ЄС та в Україні.

У межах семінару відбувся круглий стіл, на якому аспіранти презентували  теми наукового дослідження.

Питання для виступів та загальної дискусії

- інновації у докторській підготовці з освітніх/педагогічних наук: український, європейський та світовий досвід;  академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри; актуальні проблеми досліджень у галузі професійної освіти.

22 травня  2020 року відбувся семінар 7 «Інноваційні підходи до управління науковими проектами». Розглядали такі  питання: менеджмент розвитку університету; менеджмент академічних, освітніх проектів; фандрейзингова діяльність університету; управління ризиками в наукових проєтах. Окреслено проєкти СумДПУ імені А.С.Макаренка, зокрема   науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» та  ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури, актуальність діяльності яких зумовлена соціальним замовленням щодо підготовки вчителів/фахівців у контексті європейського професіоналізму і збереження кращих ментальних українських характеристик, потребами організувати компетентнісне навчання, забезпечувати більш ефективну комунікативну взаємодію «Університет – школа».

15 травня 2020 року аспіранти спеціальностей "Освітні, педагогічні науки"  «Професійна освіта» були залучені до лекції 6. Тема «Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва». Заняття відбулось на платформі ZOOM.

 Мета лекції: сприяти розумінню у слухачів практики наставництва, менторингу як соціального інституту адаптації, лінгвоперсонології наукового наставника, формування у часників проекту  культури наукового партнерства.

15 травня 2019 року відбувся також семінар № 6 на тему "Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва". Заняття відбулось на платформі ZOOM. Аспіранти взяли участь у дискусії: практика наставництва або менторинг як соціальний інститут адаптації; лінгвоперсонологія наукового наставника; культура наукового партнерства. У межах заняття окреслили сутність понять «академічна мовна особистість», «ідіостиль наукового наставника», функції мовної поведінки наукового наставника, специфіку наукового діалогу.

Зазначимо, що заняттям передувала у цей же день участь аспірантів у секційному засіданні у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД». Конференція відбулась у форматі ZOOM. Понад вісімдесят учасників обговорювали такі питання: інновації у докторській підготовці; академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри; академічна комунікація; культура наставництва; академічна мовна особистість; формування основ академічної культури у закладах загальної середньої освіти та ЗВО, актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики та лінгвометодики, літературознавства, мистецтвознавства, соціальних комунікацій; професійної освіти і освіти дорослих.

Обговорювали аспіранти і  проєкт "Правописні читання: на шляху до єдності країни" магістрантів

24 квітня 2020 року для учасників проєкту Erasmus + Jean Monnet Module в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка відбулись практичні заняття «Лінгвокультурологічний аспект академічної культури» та «Наративно-цифровий компонент академічної культури».

На занятті «Лінгвокультурологічний аспект академічної культури» з урахуванням аналізу науково-педагогічних досліджень розглядали такі питання: академічна комунікація: комунікативні стратегії й тактики: засоби аргументації та переконливості.

Специфіка заняття полягала в тому. що учасники в цей же день брали участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» (23-24 квітня 2020 р.) і мали можливість виконати завдання-тести на аналіз виступів (перевіряли здатність критично оцінювати науковий текст, формулювати власні думки, аргументувати).

Роботу оцінювали максимум у 20 балів за критеріями (до 4-х балів кожен): обсяг (120-200 слів); дотримання структури тексту (чітка композиційна побудова, внутрішня логіка); наявність авторського підходу до розкриття теми; аргументування тези; мовне оформлення есе.

24 квітня 2020 року учасники проєкту взяли участь також у семінарі «Наративно-цифровий компонент академічної культури». Розглядали такі питання: основні положення наративної культури дослідника, когнітивно-візуальних технологій, цифрово-операційної обробки і моделювання академічних текстів, освітніх проектів засобами цифрових технологій, окремі аспекти персональних медіаресурсів (блогів).

Завдання виконували з урахуванням таких методів дослідження: порівняльного аналізу для зіставлення означень понять при складанні тезаурусу дослідження; зіставний і описовий методи компонентно-когнітивного аналізу для визначення структурних компонентів академічного культури; системного аналізу для узагальнення напрацювань науковців у контексті формування академічної культури дослідника.