Please, choose a language

  Резолюція конференції Ed_21st_Cent_2020

  Резолюція конференції

   ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

  «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи»

   

  Головний організатор:

  Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології СумДПУ, кафедра педагогіки.

   

  Співорганізатори:

  Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації

  Інститут педагогіки НАПН України

  Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

  За участю

  Національний Еразмус+ офіс в Україні

  Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний

  університет імені К. Д. Ушинського»

  Житомирський державний університет імені Івана Франка

  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

  Київський університет імені Бориса Грінченка

  Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

  Державна установа «Палац дітей і молоді «Золак» м. Мінська», Білорусія

  ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПКПР по Туркестанской области и городу Шымкент, Казахстан

  Ферганський державний університет, Узбекистан

  Андижанський сільськогосподарський і агротехнологічний інститут, Узбекистан

  Шандунський педагогічний університет, КНР

  Вища школа управління та адміністрації в Ополє, Польща

  Вища технічна школа, Польща

  Вища школа економіки та менеджменту Публічної Адміністрації в м. Братислава, Словаччина

  Музична школа «Петар Стоянович», м. Уб, Сербія

  Ліцей Rostand в Chantilly, Франція

  Oekraїense School, Netherlands

  Конференцію організовано в рамках виконання колективної наукової теми кафедри педагогіки «Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа» (Номер державної реєстрації 0118U100337) та проєкту Жан Моне Модуль в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (Номер реєстраційної картки проекту 3979; Сайт проекту https://jmm.sspu.edu.ua)

   

  12-13 листопада 2020 р. м. Суми

   

  У роботі науково-практичної конференції брали участь понад 280 осіб, серед них – 56 докторів наук; 153 кандидати наук; 17 представників із 9 країн світу (Словаччина – 1, Сербія – 1, Франція – 1, Польща – 3, Білорусь – 1, Нідерланди – 1, Казахстан – 2, Китай – 1, Узбекистан – 6).

  Робочими мовамиконференції була українська, англійська.

  Мета конференції – обмін ідеями та педагогічним досвідом щодо викликів, проблем і перспектив розвитку освіти для ХХІ століття; надання  широкій академічній громаді інформації про хід виконання в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка проєкту Програми Еразмус+ Жан Моне Модуль; презентація результатів наукових досліджень з питань інноваційного розвитку освіти в Україні, Європейському регіоні та у світі в цілому в умовах суспільства знань; популяризація результатів наукових розвідок представників відомих в Україні наукових шкіл, зокрема аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників університетів; заохочення наукової молоді, всіх представників академічної громади до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності.

  Цільові групи конференції: науковці, докторанти, аспіранти,  здобувачі наукових ступенів, науково-педагогічні працівники, керівники закладів вищої педагогічної освіти, магістранти, студенти, керівники, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, керівники закладів післядипломної педагогічної освіти, освітніх установ, широка освітня громада, зацікавлена питаннями інноваційного розвитку освіти в умовах суспільства знань.

  Під час пленарного засідання в проголошених доповідях висвітлено роль та місце менеджера в моральному житті особистості та колективу; тенеденції реформування докторської освіти в ЄПВО в контексті вирішення завдань забезпечення якості підготовки доктора філософії; особливості акредитації освітньо-наукових програм підготовки PhD в Україні; виклики й загрози цифрового навчального середовища для закладу вищої освіти; питання осучаснення методології української освітньої компаративістики й історії освіти; проблеми підвищення якості та академічної доброчесності джерел інформації для порівняльно-педагогічного дослідження; феномен професійної ідентичності майбутніх учителів в умовах глобальних викликів; особливості імплементації системного підходу в професійну підготовку майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти; питання застосування дистанційних технологій освітній діяльності закладів вищої освіти; демократичні засади Статуту державних українських університетів (1919 р.); тенденції інноваційного розвитку американської медичної освіти у ХХІ столітті; орієнтири світової спільноти щодо навичок для ХХІ століття; музично-педагогічний контент освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії мистецького профілю; сучасні виклики та перспективи освіти дорослих; проблеми організації дозвілля як засобу виховання дітей та молоді в сучасних умовах; місце навчальної дисципліни «Методологія організації дослідження з освітніх, педагогічних наук» в підготовці доктора філософії; регіональні проблеми скрипково-виконавської підготовки майбутніх магістрів музичного мистецтва; тенденції розвитку інклюзивногое академічного середовища як чинника підготовки PhD; шляхи вдосконалення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії; концепт «академічної культури дослідника» в українському і польському освітньо-педагогічному дискурсі; роль державної освітньої політики в забезпеченні інноваційності освіти; роль здоров’язбережувального середовища в якісній організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти; напрями діяльності Асоціації педагогічної освіти в Європі; особливості формування в підлітків активної соціальної діяльності в умовах сільської школи та сім’ї. У обговоренні доповідей виступили 48 осіб.

  У межах програми науково-практичної конференції організовано роботу таких секцій: організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку системи дошкільної освіти в Україні та світі; інноваційні тенденції розвитку сучасної системи  початкової освіти в Україні та світі; стратегічні пріоритети та форми інноваційного розвитку системи шкільної освіти в Україні та світі; світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному контексті; проблеми та перспективи інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний та національний виміри змін; управління інноваційним розвитком закладу освіти: глобальний та національний контексти; інноваційні технології професійної підготовки педагогів; освіта обдарованих: вітчизняний та міжнародний досвід; інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід; нова парадигма підготовки соціальних працівників за сучасних умов; освіта дорослих в Україні та світі: реалії та перспективи.

  Доповіді учасників секційних засідань Міжнародної науково-практичної конференції стосувалися:

  • педагогічних інновацій у сучасній системі початкової освіти;
  • сучасних тенденцій розвитку початкової освіти в європейських країнах;
  • проблем розвитку критичного мислення молодших школярів у контексті реалізації концепції Нової української школи;
  • теоретико-методологічних засад крос-культурної взаємодії;
  • проблеми використання інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти України та світу;
  • визначення викликів сучасної вищої освіти;
  • тенденцій реформування докторської підготовки в Європейському просторі вищої освіти;
  • питання академічної доброчесності у вищій освіті;
  • проблем розвитку дистанційного навчання;
  • питання управління інноваційним розвитком закладу освіти;
  • проблеми оптимізації професійної підготовки майбутнього фахівця;
  • питання освіти обдарованих школярів у вітчизняному та міжнародному контекстах;
  • актуальних проблем інклюзивної освіти в контексті інноваційного розвитку;
  • проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників;
  • питань розвитку освіти дорослих.

  У ході роботи І Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» було напрацьовано такі рекомендації:

  • Активізувати дослідження проблем відповідно до потреб розвитку системи освіти України в контексті Концепції «Нова українська школа».
  • Послідовно розвивати інновації у процесі підготовки майбутніх педагогів у контексті вимог Нової української школи.
  • У розбудові національної системи освіти враховувати прогресивний зарубіжний досвід упровадження інновацій в освітній діяльності.
  • Здійснювати систематичну роботу з реалізації різних форм наукової та професійної взаємодії педагогів, студентів та аспірантів закладів вищої освіти, педагогічних працівників і керівників закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти з питань інноваційного розвитку освіти.
  • Розробити стратегію проведення щорічних науково-практичних конференцій з питань розвитку освіти для ХХІ століття, яка б передбачала динамічний розвиток розглядуваної проблематики, її постійне оновлення та моніторинг ефективності й продуктивності запровадження ідей науковців-учасників конференції в інноваційну педагогічну практику.
  • Активізувати та технологічно забезпечити дистанційну участь заочних учасників конференції в онлайн-режимі.
  • Сприяти розвиткові міжнародної мобільності студентів, аспірантів, викладачів, учителів з метою ознайомлення із зарубіжним досвідом інновацій в освіті.
  • Здійснювати цілеспрямовані систематичні зусилля щодо розвитку інклюзивного потенціалу академічної громади, реалізація якого передбачає всебічне та повноцінне залучення студентів, магістрантів та аспірантів, а також зовнішніх стейкхолдерів до інноваційної наукової, освітньої та соціальної діяльності університету.
  • Спрямовувати зусилля випускових кафедр університету на модернізацію освітніх програм відповідно до актуальних потреб ринку праці та працевлаштування випускників вишу, зокрема випускників докторських програм.
  • Розширювати практику написання курсових, кваліфікаційних робіт студентів педагогічних спеціальностей із проблем стратегічного розвитку, організаційно-педагогічного забезпечення, управління, професійної підготовки фахівців інноваційного розвитку освіти в Україні та у світі.
  • Систематично брати участь у наукових конференціях у країнах-членах ЄС та ОЕСР.
  • Рекомендувати освітнім організаціям, що здійснюють підготовку у сфері вищої освіти, використовувати матеріали конференції у процесі підготовки фахівців та у наукових дослідженнях.
  • Розширювати міжрегіональне та міжуніверситетське співробітництво з проблем інноваційного розвитку освіти.
  • Розширювати практику публікації наукових праць у фахових наукових виданнях країн-членів ЄС та ОЕСР.
  • Систематично висвітлювати на сайті Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка кращий вітчизняний та міжнародний досвід розвитку системи освіти для ХХІ століття.

   

  Оргкомітет науково-практичної конференції

  Please publish modules in offcanvas position.