^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

23 березня 2021 року в рамках круглого столу навчального курсу «Докторський семінар: моніторинг якості освіти» відбулося обговорення дисертації учасника проєкту Чжан Сяо на тему «Формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін», подану на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Науковий керівник – Коваленко Олександр Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент 

Засідання семінару відбулося у змішаному форматі. В обговорення взяли  участь члени кафедр педагогіки; менеджменту освіти та педагогіки вищої школи; хореографії та музично-інструментального виконавства..

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що вперше в українській педагогічній науці здійснено цілісне дослідження формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін, а саме: 

розроблено компонентну структуру професійної майстерності майбутніх хореографів у єдності креативного, анатомічного, поведінкового, когнітивного та рефлексивного компонентів; обґрунтовано модель і методику формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін; удосконалено методи фахової підготовки майбутніх хореографів шляхом створення сприятливих умов задля засвоєння ціннісного сенсу національних культурних надбань; постійного збагачення власного арсеналу знань на основі вивчення народної творчості різних культур; набуття практично-виконавського та педагогічного досвіду засобами вивчення спеціальних дисциплін;

подальшого розвитку набули наукові уявлення про зміст, прийоми та методи фахового навчання майбутніх хореографів в контексті формування професійної майстерності у ЗВО України.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що схарактеризовані автором теоретичні та методичні засади досліджуваного феномену дають можливість запровадження у навчальний процес професійної підготовки майбутніх хореографів розроблених в дисертації методичних матеріалів, зокрема з дисципліни «Теорія та методика викладання народного танцю».

Далі подано презентацію виступу аспіранта та фотогалерею наукового семінару.

Презентація семінару

 

18 березня 2021 року в рамках навчального курсу Докторський семінар «Моніторинг якості дослідження» відбувся відбулося обговорення дисертації учасниці проєкту Ван Боюань на тему «Організаційно-педагогічні засади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України» (спеціальність 011Освітні, педагогічні науки).

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Чистякова Ірина Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Засідання семінару відбулося у змішаному форматі. В обговорення взяли  участь члени кафедр педагогіки; образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології; хореографії та музично-інструментального виконавства.

Мета дослідження: з’ясувати теоретичні та практичні засади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України

Об’єкт дослідження – мистецька вища освіта Китаю та України.

Предмет дослідження – теоретичні та практичні засади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України.

У процесі обговорення результатів роботи Учасники засідання підкреслили актуальність, наукову новизну та практичне значення дослідження. Було відзначено великий творчий потенціал аспіранта.

Презентація семінару

 

17 березня в рамках Докторського семінару «Моніторинг якості дослідження» за програмою проєкту відбувся науковий семінар аспірантки кафедри педагогіки Н.Ю.  Коханової  (науковий керівник - канд.пед.наук, доцент  О.В. Шаповалова). Семінар пройшов у змішаному форматі.

Тема дисертаційної роботи  Н.Ю.  Коханової – «Організаційно-педагогічні засади навчання англійської мови учнів  початкової школи Польщі»

Мета наукової розвідки ‒ з’ясувати організаційно-педагогічні засади навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі для обґрунтування перспектив використання інноваційного потенціалу досліджуваного процесу в початкової іншомовній освіті України.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше цілісно з᾿ясовано організаційно-педагогічні засади навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі, зокрема: схарактеризовано стан розробленості проблеми з виокремленням логічно організованої сукупності  аспектів розгляду;  висвітлено ґенезу організації навчання англійської мови учнів у початкових школи Польщі з визначенням етапів; окреслено нормативні, організаційні, методичні засади навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі;  визначено можливості використання прогресивного польського досвіду в аспекті досліджуваної проблеми в Україні на державному, інституційному та особистісному рівнях.

В обговоренні результатів дисертаційної роботи взяли участь  учасники проєкту Жан Моне Модуль та викладачі кафедри педагогіки.

Далі подано презентацію доповіді Н.Ю.  Коханової  на науковому семінарі та фотогалерея засідання.

Презентація семінару

 

12.03. 2021 відбувся воркшоп № 3 Докторського семінару «МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ДОКТОРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»

Тема воркшопу № 3:

 ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД, ТИПОЛОГІЯ ДЖЕРЕЛ, ПОРІВНЯЛЬНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Мета: розвиток знань та умінь молодого науковця щодо формулювання наукового апарату дослідження у галузі педагогіки.

Питання для обговорення:

1.      Застосування міжпредметного підходу до характеристики стану розроблення проблеми у педагогічному дослідженні

2.       Порівняльно-термінологічний аналіз у контексті характеристики стану розроблення проблеми у педагогічному дослідженні.

3.      . Системний підхід до характеристики стану розроблення проблеми у педагогічному дослідженні.

 Практичні завдання

1.      Сформулювати та презентувати  характеристику стану розроблення проблеми у виконуваного педагогічного дослідження на основі застосування міжпредметного, порівняльного  та системного підходів.  Укладіть  порівняльні та хронологічні таблиці для упорядкування джерел та візуалізації означених методологічних підходів.

Учасники проєкту представили презентації, побудовані на матеріалах власних досліджень.

 

Презентації аспірантів:

Doctoral_Seminar_ Trofimenko

Kokhanova

Lavryk.Doct.Sem

Levitska_Doct.Seminar.2021

Mykhailychenko_Doct.sem.

Trofimenko_Doctoral_Seminar_2021

Діхнич_Докт.Сем.2021

Коханова Н._до докт.сем.

Семінар.Трофименко

Семінар_Трофименко

Степанець -2021

Степанець М докт.-семінар2020

Чжан Сяо_Семінар

Шупик_Докт.Семінар_2021

Шупик_ДС_№ 2

11 березня 2021 р. відбувся другий воркшоп докторського семінару

Тема воркшопу № 2:

НАУКОВИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ, ЙОГО НАУКОВА НОВИЗНА ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Мета: розвиток знань та умінь молодого науковця щодо формулювання наукового апарату дослідження у галузі  педагогіки, його наукової новизни та практичного значення..

Питання для обговорення:

1.      Об’єкт та предмет педагогічного дослідження:

2.      Завдання педагогічного дослідження.

3.      Методологічні підходи, що застосовуються у педагогічному дослідженні.

4.      Методи педагогічного дослідження.

5.      Наукова новизна педагогічного дослідження: категорії, логіка та стиль викладу.

6.      Практичне значення педагогічного дослідження: рівні та аспекти розгляду.

7.      Взаємозалежність та взаємообумовленість складових наукового апарату педагогічного дослідження.

Практичні завдання

1.          Сформулюйте науковий апарат Вашого наукового дослідження.  Побудуйте логічну схему, у якій відобразіть взаємозв᾿язки та взаємозумовленість усіх складових наукового апарату.

2.          Укладіть порівняльну таблицю, у якій відобразіть відповідність елементів наукової новизни та практичного значення сформульованим Вами завданням дослідження.

Учасники проєкту презентували матеріали дослідження, підготовлені згідно з завданнями воркшопу.